A A A A A
Bible za jeden rok
Srpen 19

1 Korintským 1:1-31
1. Pavel, vůlí Boží povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes
2. křesťanské obci Boží v Korintě, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným věřícím a všem, kdož kdekoliv u nich i u nás vzývají jméno Pána našeho Ježíše Krista:
3. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.
4. Děkuji Bohu svému vždycky za vás, za milost Boží, udělenou vám v Kristu Ježíši.
5. V něm jste obohaceni vším: všelikým slovem i všelikým poznáním.
6. Tím jest i svědectví o Kristu mezi vámi utvrzeno;
7. a tak nejste pozadu v žádné milosti a očekáváte zjevení Pána našeho Ježíše Krista.
8. On vás bude také posilňovati až do konce, abyste byli bez úhony v den [příchodu] Pána našeho Ježíše Krista.
9. Věrný je Bůh; ten vás povolal k společenství svého Syna, Ježíše Krista, Pána našeho.
10. Zapřísahám vás, bratří, při jméně Pána našeho Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a aby nebylo mezi vámi roztržek, nýbrž abyste byli sjednoceni v témž smýšlení i v témž mínění!
11. Příslušníci Chloini mi totiž o vás, moji bratří, sdělili, že jsou mezi vámi různice.
12. Míním pak to, že každý z vás říká: „Já jsem Pavlův.“ – „Já jsem Apollův.“ – „Já jsem Petrův.“ – „Já však jsem Kristův.“
13. Je Kristus rozdělen? Či snad byl Pavel za vás ukřižován? Anebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo?
14. Děkuji Bohu, že jsem z vás nikoho nepokřtil kromě Krispa a Gaja,
15. aby někdo neřekl, že jste byli pokřtěni ve jméno mé.
16. Pokřtil jsem však i rodinu Stefanovu; jinak nevím, že bych byl někoho jiného pokřtil.
17. Vždyť Kristus neposlal mě křtít, nýbrž kázat evangelium; (a to) nikoliv učeně znějící řečí, aby nepozbyl své ceny kříž Kristův.
18. Slovo o kříži je totiž pošetilostí pro ty, kdož hynou; pro ty však, kdož docházejí spásy, to je pro nás, je mocí Boží.
19. Neboť je psáno: „Zničím moudrost mudrců a zavrhnu opatrnost opatrných.“
20. Kde (je) mudrc, kde zákoník, kde badatel tohoto věku? Což neučinil Bůh pošetilostí moudrost tohoto světa?
21. Poněvadž totiž svět tou (svou) moudrostí nepoznal v Boží moudrosti Boha, zalíbilo se Bohu „pošetilostí“ kázání spasiti ty, kdož věří.
22. Vždyť jako židé vyžadují zázraky, tak pohani hledají moudrost.
23. My však hlásáme Krista ukřižovaného: pohoršení pro židy, pro pohany pošetilost,
24. ale pro ty, kdož jsou povoláni, pro židy i pro pohany, (hlásáme) Krista, Boží to moc a Boží moudrost.
25. Neboť „pošetilá“ věc Boží je moudřejší než lidé, a „slabá“ věc Boží je mocnější než lidé.
26. Hleďte jen na své povolání, bratří, že není podle těla (povoláno) mnoho moudrých, mnoho mocných, mnoho urozených.
27. Ale co je podle světa pošetilé, to si vyvolil Bůh, aby (tím) zahanbil moudré; a co je podle světa slabé, to si vyvolil Bůh, aby (tím) zahanbil silné;
28. a co je podle světa neurozené a opovržené a co je (pokládáno) za nic, to si vyvolil Bůh, aby zničil to, co je něco;
29. (a to proto), aby se nikdo nemohl chlubiti před Bohem.
30. Vždyť z něho vy jste (spojeni) v Kristu Ježíši, jenž se stal milostí Boží pro nás moudrostí a ospravedlněním a posvěcením i vykoupením,
31. aby (tomu bylo), jak je psáno: „Kdo se chlubí, ať se v Pánu chlubí!“