A A A A A
Bible za jeden rok
Červenec 9

Skutky Apoštolské 15:22-41
22. Tu se usnesli apoštolé i starší s celou křesťanskou obcí vyvoliti ze sebe muže a poslati je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to: Juda příjmením Barsabáš, a Silas, muži vážení mezi bratry.
23. Po nich poslali tento list: „Apoštolé a starší posílají bratrský pozdrav tem bratřím z pohanů, kteří jsou v Antiochii, v Syrii a Kilikii.
24. Poněvadž jsme uslyšeli, že někteří od nás zneklidnili vás svými slovy a pomátli vás bez jakéhokoliv našeho příkazu,
25. usnesli jsme se ve shromáždění jednomyslně vyvoliti a poslati k vám muže i s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem,
26. muže, kteří nasadili svůj život pro jméno Pána našeho Ježíše Krista.
27. Posíláme tedy Judu a Silu, a ti vám také povědí totéž ústně.
28. Neboť s pomocí Ducha svatého jsme se usnesli nevkládati na vás už žádné břemeno, kromě těchto potřebných předpisů:
29. abyste se zdržovali od věcí obětovaných modlám, a od krve a od udávaného a od smilstva. Budete-li se toho chrániti, správně budete jednati. Mějte se dobře!“
30. Oni tedy propuštěni přišli do Antiochie, a shromáždivše obec (věřících), odevzdali list.
31. Když jej přečetli, zaradovali se nad tou útěchou.
32. Také Juda a Silas, kteří byli i proroky, potěšili a posílili bratry mnohou řečí.
33. Po nějakém čase propustili je bratří s pozdravem pokoje k těm, kteří je poslali.
34. [Silas se však rozhodl tam zůstati a Juda odešel tedy do Jerusalema sám.]
35. Pavel pak a Barnabáš, zůstávajíce v Anchiochii, učili a kázali s mnoha jinými slovo Páně.
36. Po několika dnech však řekl Pavel Barnabášovi: „Vraťme se a navštivme bratry ve všech městech, v kterých jsme kázali slovo Páně, jak se jim vede!“
37. Ale Barnabáš chtěl s sebou vzíti také Jana příjmením Marka.
38. Pavel však žádal, aby s sebou nebrali toho, který od nich odešel v Pamfylii a nezúčastnil se s nimi (jejich) díla.
39. Z toho povstala rozepře, takže se od sebe rozešli Barnabáš se plavil s Markem na Kypr,
40. a Pavel, zvoliv si Silu, odešel, byv doporučen bratřími milosti Boží.
41. I putoval po Syrii a Kilikii, utvrzuje křesťanské obce [a přikazuje, aby zachovávali ustanovení apoštolů a starších].