Instagram
English
A A A A A
Bible za jeden rok
Červenec 12

Skutky Apoštolské 17:1-15
1. Cestou přes Amfipoli a Apollonii přišli do Soluně, kde měli židé synagogu.
2. Podle svého zvyku vešel k nim Pavel a rozmlouval s mimi po tři soboty o Písmech.
3. Vysvětloval a dokládal, že Mesiáš musil trpěti a z mrtvých vstáti, a tím že je ten Ježíš Kristus, „kterého já zvěstuji vám“.
4. I uvěřili někteří z nich a připojili se k Pavlovi a Silovi, taktéž veliké množství proselytů i pohanů i mnoho vznešených žen.
5. Ale židé se rozhorlili a přibrali si některé špatné muže z pouliční chátry, způsobili povyk a pobouřili město. I postavili se k domu Jasonovu a hledali je, aby je předvedli před lid, ale nenalezli je.
6. Proto vlekli Jasona a některé bratry před představené města a křičeli:
7. „Ti, kteří pobuřují svět, přišli také sem, a Jason je přijal. Ti všichni jednají proti ustanovením císařovým, neboť praví, že králem je jiný, totiž Ježíš.“
8. A zneklidnili lid i představené města, kteří to slyšeli;
9. ale když tito dostali rukojemství od Jasona i ostatních, propustili je.
10. Bratří však hned za noci vypravili Pavla a Silu do Bereje. Když (tam) přišli, odebrali se do synagogy (tamějších) židů.
11. Tito však byli šlechetnější než oni v Soluni, neboť přijali slovo se vší ochotou a denně zkoumali Písma, zdali tomu tak jest.
12. Mnozí z nich tedy uvěřili; také velký počet vznešených pohanských žen i mužů.
13. Když se však soluňští židé dověděli, že Pavel kázal slovo Boží i v Bereji, přišli a také tam pobuřovali a zneklidňovali lid.
14. Tu bratří hned vypravili Pavla, aby šel až k moři; ale Silas a Timothej tam zůstali.
15. Průvodci Pavlovi dovedli ho až do Athén. A když obdrželi od něho příkaz pro Silu a Timotheje, aby co nejrychleji přišli k němu, odešli.