Instagram
English
A A A A A
Jan 15:1-27
1. „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
2. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřeže; a každou však, která nese ovoce, očistí, aby nesla více ovoce.
3. Vy jste již čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.
4. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nésti ovoce sama ze sebe, nezůstane-li ve kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
5. Já jsem vinný kmen, vy (jste) ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten přináší mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete nic činiti.
6. Nezůstane-li někdo ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; i uschne, seberou ji a vhodí do ohně, a bude hořeti.
7. Zůstaneteli ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, cokoliv pak budete chtíti, proste, a dostane se vám!
8. V tom jest oslava mého Otce, že přinášíte mnoho užitku a stáváte se mými učedníky.“
9. „Jako miloval Otec mne, tak i já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce!
10. Budete-li zachovávati má přikázání, zůstanete v mé lásce, jakož i já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce,
11. Toto jsem k vám mluvil, aby má radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“
12. „To je moje přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem (já) miloval vás.
13. Větší lásky nemá nikdo nad tu, kterou má ten, kdo dává svůj život za své přátele.
14. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co já přikazuji vám.
15. Již vás nebudu nazývati služebníky, neboť služebník neví, co činí jeho pán. Přáteli jsem vás nazval, neboť jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
16. Ne vy jste mne vyvolili, nýbrž já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby zůstával; aby vám dal Otec, o cokoliv ho ve jménu mém poprosíte.
17. To přikazuji vám, abyste se navzájem milovali.“
18. „Jestliže svět vás nenávidí, vězte, že dříve nežli vás, nenáviděl mne.
19. Kdybyste byli ze světa, svět by své miloval. Poněvadž však ze světa nejste, nýbrž já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20. Pamatujte na to slovo, které jsem já řekl vám: Není služebník větší než jeho pán! Jestliže mne pronásledovali, i vás budou pronásledovati; jestliže mé slovo zachovávali, i vaše budou zachovávati.
21. Ale toto všechno učiní vám pro jméno mé, poněvadž neznají Toho, který mě poslal.“
22. „Kdybych nebyl přišel a nebyl k nim mluvil, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvy pro svůj hřích.
23. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24. Kdybych nebyl mezi nimi konal skutky, které žádný jiný nekonal, byli by bez hříchu; nyní i viděli (je), a (přece) nenáviděli i mne i mého Otce.
25. To však proto, aby se naplnilo slovo, které je psáno v jejich zákoně:,Nenáviděli mě bez příčiny.' “
26. „Až přijde Utěšitel, kterého já pošlu vám od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten bude svědčiti o mně.
27. Avšak i vy budete svědčiti, neboť jste se mnou od počátku.“