Instagram
English
A A A A A
Jan 19:23-42
23. Když tedy vojáci ukřižovali Ježíše, vzali jeho roucha, rozdělili je na čtyři díly, pro každého vojína jeden díl, a sukni. – Byla pak ta sukně nesešívaná, od vrchu až dolů utkaná. –
24. Proto řekli mezi sebou: „Netrhejme ji, nýbrž losujme o ni, čí bude!“ Aby se naplnilo Písmo, které praví: „Rozdělili si má roucha a o můj oděv metali los.“ Vojáci to tedy tak učinili.
25. Stály pak u kříže Ježíšova jeho matka a sestra matky jeho, Maria, manželka Kleofášova, a Maria Magdalena.
26. Když Ježíš uzřel matku a toho učedníka, kterého miloval, jak tu stojí, řekl své matce: „Ženo, hle, syn tvůj!“
27. Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, matka tvá!“ Od té chvíle přijal ji ten učedník k sobě.
28. Potom Ježíš vida, že je již všechno dokonáno, aby se naplnilo Písmo, pravil: „Žízním!“
29. Stála tam nádoba plná octa. I nasadili na yzop houbu plnou octa a podali mu ji k ústům.
30. Když Ježíš přijal ocet, řekl: „Dokonáno jest!“ A nakloniv hlavu, vypustil duši.
31. Poněvadž byl přípravný den (na velikonoce), poprosili tedy židé Piláta, aby ukřižovaným byly zlámány nohy a aby byli sňati – aby nezůstala těla na kříži v sobotu, neboť ta sobota byl veliký den.
32. Přišli tedy vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, který s ním byl ukřižován.
33. Když však přišli k Ježíšovi a uzřeli, že je již mrtev, nezlámali mu nohy,
34. ale jeden z vojínů bodl ho kopím do boku, a ihned vyšla krev a voda.
35. Ten, který (to) viděl, vydal (o tom) svědectví, a spolehlivé je jeho svědectví. On ví, že pravdu mluví, abyste i vy uvěřili. –
36. Stalo se to, aby se naplnilo Písmo: „Kosti mu nezlomíte.“
37. A opět jiné Písmo dí: „Budou patřiti na toho, do něhož bodli.“
38. Josef z Arimathie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před židy tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmouti tělo Ježíšovo. Pilát dovolil.
39. Přišel tedy a sňal tělo Ježíšovo. Přišel také Nikodem, který kdysi v noci přišel k Ježíšovi, a přinesl smíšeninu myrhy a aloe, asi sto liber.
40. I vzali tělo Ježíšovo, ovinuli je prostěradly s vonnými věcmi, jak jest u židů obyčej pochovávati.
41. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nový hrob, do něhož ještě nikdo nebyl pochováni.
42. Tam tedy, poněvadž byl židovský pátek, položili Ježíše; hrob byl totiž blízko.