Instagram
English
A A A A A
Jan 12:1-26
1. Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Bethanie, kde bydlel Lazar, ten, který umřel a kterého Ježíš vzkřísil.
2. I připravili mu tam hostinu a Marta posluhovala. Lazar byl jedním z těch, kteří s ním byli u stolu.
3. Maria vzala libru drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela jeho nohy svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti.
4. I řekl jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který jej chtěl zradit:
5. „Pročpak nebyla prodána ta mast za tři sta denárů a nebylo to dáno chudým?“
6. To řekl, ne že měl péči o chudé, ale že byl zloděj, a maje měšec, zpronevěřoval, co (tam) bylo vkládáno.
7. Ježíš tedy řekl: „Nechte ji, aby to uchovala ke dni mého pohřbu!
8. Vždyť chudé máte vždycky s sebou, mne však vždycky nemáte.“
9. Četný zástup židů se dověděl, že tam jest. I přišli nejen kvůli němu, nýbrž aby uviděli také Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých.
10. Velekněží se však uradili, že i Lazara usmrtí,
11. neboť mnoho židů kvůli němu odpadlo a uvěřilo v Ježíše.
12. Druhého dne uslyšel četný zástup, který přišel na slavnost, že Ježíš jde do Jerusalema.
13. Vzali palmové ratolesti, vyšli mu naproti a volali: „Hosanna! Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, král izraelský!“
14. Ježíš totiž nalezl oslátko a sedl si na ně, jak je psáno:
15. „Neboj se, dcero sionská! Hle, tvůj král přichází, sedě na oslátku.“
16. Tomu neporozuměli zprvu jeho učedníci, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to bylo o něm psáno a že to učinili jemu.
17. Zástup, který byl s ním, když Lazara povolal z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydal o něm svědectví.
18. Proto mu také vyšel zástup naproti, neboť slyšeli, že ten div učinil.
19. Tu řekli farizeové mezi sebou: „Vidíte, že nic nezmůžeme. Hle, celý svět odešel za ním!“
20. Byli pak někteří pohani mezi těmi, kteří připutovali, aby o slavnosti vzdali Bohu čest.
21. Ti přistoupili k Filipovi, který pocházel z Bethsaidy v Galileji, a žádali ho slovy: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“
22. Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip pak to pověděli Ježíšovi.
23. Ježíš jim řekl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.
24. Vpravdě, vpravdě pravím vám: Nezemře-li pšeničné zrno, jež padlo do země,
25. zůstává samotno; zemře-li však, přináší mnoho užitku. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; a kdo nenávidí svůj život na tomto světě, zachová jej pro život věčný.
26. Slouží-li mi kdo, ať mě následuje! A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Bude-li mi kdo sloužiti, poctí jej můj Otec.