A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 6

Lukáš 23:1-25
1. Celé shromáždění povstalo a dovedli ho k Pilátovi.
2. Počali na něho žalovati: „Tohoto jsme nalezli, jak bouří náš národ, brání platiti císaři daně a praví, že je Mesiáš, král.“
3. I otázal se ho Pilát: „Ty jsi král židovský?“ On mu odpověděl: „Ano, já jsem.“
4. I řekl Pilát velekněžím a zástupům: „Nenalézám žádné viny na tomto člověku.“
5. Ale oni na něho naléhali slovy: „Svým učením bouří lid po celém Judsku, od Galileje až sem!“
6. Když Pilát uslyšel o Galileji, otázal se, je-li ten člověk Galilejan.
7. Jak zvěděl, že je z moci Herodovy, poslal ho k Herodovi, který byl v ty dny také v Jerusalemě.
8. Když Herodes uzřel Ježíše, velmi se zaradoval. Neboť již dávno byl žádostiv spatřit ho, poněvadž o něm mnoho slyšel a poněvadž doufal, že ho uzří činiti nějaký zázrak.
9. I vyptával se ho mnoha slovy, ale On mu na nic neodpovídal.
10. Velekněží a zákoníci tam také byli a bez ustání na něho žalovali.
11. I pohrdl jím Herodes se svou družinou. Dal ho obléci v bílé roucho a vysmál se mu a poslal ho zpět k Pilátovi.
12. V ten den se Herodes a Pilát spřátelili, neboť dříve žili spolu v nepřátelství.
13. Když Pilát svolal velekněze, členy velerady a lid,
14. řekl k nim: „Přivedli jste mi tohoto člověka sem, že prý bouří lid, a hle, já jsem ho před vámi vyšetřoval, a nenalezl jsem na tomto člověku žádné viny v těch věcech, které na něho žalujete.
15. Ale ani Herodes ne, neboť jsem vás k němu poslal. Hle, nespáchal nic, co by zasluhovalo smrti.
16. Potrestám ho tedy a propustím.“
17. O slavnosti musíval jim propouštěti jednoho (vězně).
18. I vykřikl celý zástup najednou: „Pryč s tímto! Propusť nám Barnabáše!“
19. Ten byl uvězněn pro jakési vzbouření povstalé v městě a pro vraždu.
20. Pilát k nim opět promluvil, neboť chtěl Ježíše propustiti.
21. Ale oni hlasitě křičeli: „Ukřižuj! Ukřižuj ho!“
22. On však jim řekl po třetí: „Co zlého spáchal tento? Žádné příčiny smrti na něm nenalézám. Potrestám ho tedy a propustím.“
23. Ale oni na něho dotírali s velikým křikem a žádali, aby byl ukřižován. Jejich křik víc a více mohutněl.
24. Pilát se rozhodl splnit jejich žádost.
25. I propustil toho, který byl uvězněn pro vraždu a vzbouření, o něhož žádali; Ježíše pak vydal jejich zvůli.