A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 4

Lukáš 22:24-46
24. Povstal však mezi nimi spor, kdo z nich jest asi největší.
25. I řekl jim: „Králové národů jsou pány nad nimi, a kdož moc mají nad nimi, nazývají se dobrodinci.
26. Ale vy ne tak! Kdo je mezi vámi největší, budiž jako nejmenší; kdo je představený, budiž jako služebník!
27. Neboť kdo je větší: host či přisluhující? Což ne host? Ale já jsem mezi vámi jako přisluhující.
28. Vy pak jste vytrvali se mnou v mých zkouškách,
29. proto já vám odkazuji království, jak mně je odkázal můj Otec,
30. abyste v mém království jedli a pili u mého stolu a seděli na stolicích, soudíce dvanáct pokolení izraelských.“
31. [I řekl Pán:] „Šimone, Šimone! Hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici.
32. Ale já jsem prosil za tebe, aby tvá víra nepřestala, a ty jednou po svém obrácení posiluj své bratry!“
33. On mu řekl: „Pane, s tebou jsem hotov jíti i do žaláře, i na smrt!“
34. Ale On řekl: „Petře, pravím tobě: Ještě dnes, než kohout zakokrhá, třikrát zapřeš, že mě znáš.“
35. A řekl jim: „Když jsem vás poslal bez měšce, bez mošny a bez obuvi, scházelo vám něco?“ Oni řekli: „Nic.“
36. I řekl jim: „Ale nyní, kdo má měšec, vezmi jej, stejně i mošnu! Kdo nemá, prodej svůj plášť a kup si meč!
37. Neboť pravím vám, že se musí na mně naplniti ještě toto Písmo:,Ke zločincům je připočten.' Neboť tak se naplňuje všechno, co se mne týká.“
38. A oni pravili: „Pane, hle, dva meče jsou zde!“ I řekl jim: „Dostačí!“
39. Potom vyšel Ježíš a odebral se, jak bylo jeho zvykem, na horu Olivetskou. Jeho učedníci šli za ním.
40. Když přišel na místo, řekl jim: „Modlete se, abyste neupadli do pokušení!“
41. Potom se od nich vzdálil, asi co by kamenem dohodil; poklekl na kolena a modlil se:
42. „Otče, chceš-li, odejmi tento kalich ode mne, avšak ne má, nýbrž tvá vůle se staň!“
43. I zjevil se mu anděl s nebe a posiloval ho. A když se octl ve smrtelné úzkosti, modlil se vroucněji.
44. I stékal s něho pot jako krůpěje krve na zem.
45. Když vstal od modlitby a přišel k svým učedníkům, shledal, že zármutkem spí.
46. I řekl jim: „Proč spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení!“