A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 30

Jan 11:1-29
1. Byl nemocen jakýsi Lazar z Bethanie, z vesnice Marie a její sestry Marty. –
2. Byla to ona Maria, která pomazala mastí Pána a utřela mu nohy svými vlasy. – Její bratr Lazar byl nemocen.
3. Jeho sestry poslaly k němu se vzkazem: „Pane, hle ten, kterého miluješ, je nemocen.“
4. Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, nýbrž k slávě Boží, aby Syn člověka byl skrze ni oslaven.“ –
5. Ježíš miloval Martu i její sestru [Marii] i Lazara. –
6. Jakmile tedy uslyšel, že je nemocen, zůstal sice na tom místě dva dny,
7. ale potom řekl svým učedníkům: „Pojďme opět do Judska!“
8. Praví mu učedníci: „Mistře, právě tě zamýšleli židé ukamenovat, a zase tam jdeš?“ Ježíš odpověděl: „Copak nemá den dvanáct hodin?
9. Chodí-li někdo ve dne, neklopýtá, neboť vidí světlo tohoto světa;
10. chodí-li však v noci, klopýtne, neboť mu schází světlo.“
11. To pověděl a potom jim pravil: „Lazar, náš přítel, spí; ale jdu jej ze sna probudit.“
12. I řekli mu jeho učedníci: „Pane, spí-li, bude zdráv.“ –
13. Ježíš však to řekl o jeho smrti, kdežto oni myslili, že mluví o spánku. –
14. Tu jim tedy řekl Ježíš zjevně: „Lazar je mrtev.
15. I raduji se kvůli vám, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu!“
16. Řekl tedy Tomáš příjmením Blíženec k spoluučedníkům: „Pojďme i my, ať umřeme s ním!“
17. Když tedy Ježíš přišel, nalezl ho již čtyři dny pochovaného. –
18. Bethanie ležela blízko Jerusalema, asi patnáct honů od něho. –
19. Mnozí židé přišli k Martě a Marii, aby je potěšili pro jejich bratra.
20. Jakmile Marta uslyšela o Ježíšově příchodu, vyšla mu naproti, Maria však zůstala doma.
21. I řekla Marta Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl býval, můj bratr nebyl by umřel!
22. Avšak i nyní vím, že o cokoliv požádáš Boha, dá ti Bůh.“
23. Dí jí Ježíš: „Vstane zase tvůj bratr.“
24. Dí jemu Marta: „Vím, že vstane při vzkříšení v den poslední.“
25. Řekl jí Ježíš: „Já jsem vzkříšení a život: Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, živ bude;
26. a nikdo, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu?“
27. Řekla mu: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boha [živého], který jsi přišel na tento svět.“
28. Po těchto slovech odešla, zavolala svou sestru Marii a řekla jí potají: „Mistr je zde a volá tě!“
29. Sotva to ona uslyšela, rychle vstává a jde k němu. –