A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 23

Jan 7:28-53
28. Když Ježíš učil v chrámě, zvolal silným hlasem: „Nejenom znáte mě, nýbrž i víte, odkud jsem. A nepřišel jsem sám od sebe, nýbrž pravý je Ten, který mě poslal, a Toho vy neznáte.
29. Já ho znám, neboť od něho jsem, a On mě poslal.“
30. Proto zamýšleli ho zajmouti, ale nikdo na něho nesáhl rukou, neboť dosud nepřišla jeho hodina.
31. Ze zástupu však mnozí v něho uvěřili a pravili: „Bude Mesiáš, až přijde, činiti více zázraků, než tento činí?“
32. Farizeové slyšeli, že zástup šeptá o něm ty věci. I poslali velekněží a farizeové pochopy, aby ho jali.
33. Řekl jim tedy Ježíš: „Ještě krátký čas jsem s vámi, a odejdu k Tomu, který mě poslal.
34. Budete mě hledati, a nenaleznete; a kde jsem já, (tam) vy nemůžete přijíti.“
35. Tu si řekli židé mezi sebou: „Kampak tento hodlá jíti, že ho nenalezneme? Chce snad jíti k židům rozptýleným mezi pohany a učiti pohany?
36. Jaká je to řeč, kterou mluvil:,Budete mě hledati, a nenaleznete;' a,Kde jsem já, (tam) vy nemůžete přijíti'?“
37. V poslední den o velikém dnu slavnosti stál Ježíš a volal hlasitě: „Žízní-li kdo, pojď ke mně a pij!
38. Kdo věří ve mne, poplynou z jeho srdce – jak dí Písmo – proudy vody živé.“
39. To řekl o Duchu, kterého měli přijmouti ti, kteří v něho věřili. Neboť Duch (svatý) nebyl dosud dán, poněvadž Ježíš nebyl ještě oslaven.
40. Někteří ze zástupu, kteří uslyšeli tyto jeho řeči, pravili: „To jest opravdu onen prorok!“
41. Jiní pravili: „To je Mesiáš!“ Někteří však řekli: „Což z Galileje přijde Mesiáš?
42. Nepraví Písmo, že Mesiáš přijde z potomstva Davidova a z vesnice Betlema, kde žil David?“
43. A tak povstala v zástupu kvůli němu různost mínění.
44. Někteří z nich ho chtěli zajmouti, ale nikdo na něho rukou nesáhl.
45. Přišil tedy pochopové k velekněžím a farizeům. I řekli jim tito: „Proč jste jej nepřivedli?“
46. Pochopové odpověděli: „Nikdy člověk nemluvil tak jako tento člověk.“
47. Tu odpověděli jim farizeové: „Copak i vy jste se dali svésti?
48. Uvěřil (už) v něho někdo z členů velerady nebo z farizeů?
49. Jen ten zástup, který nezná Zákon – prokletí na ně!“
50. Nikodem, ten, který přišel kdysi k němu [v noci], jeden z nich, řekl jim:
51. „Odsuzuje náš zákon Člověka, dříve než uslyší od něho a pozná, co činí?“
52. Odpověděli mu takto: „Což i ty jsi z Galileje? Zkoumej [Písma] a viz, že z Galileje prorok nepovstává!“
53. I navrátil se každý do svého domu.