A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 21

Jan 6:52-71
52. Bude-li kdo jísti z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé Tělo, (které dám) za život světa.“
53. Tu se hádali židé mezi sebou a pravili: „Jak může tento dáti nám své tělo za pokrm?“
54. Proto řekl jim Ježíš: „Vpravdě, vpravdě pravím vám: Nebudete-li jísti Tělo Syna člověka a píti jeho Krev, nebudete míti v sobě život.
55. Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v den poslední.
56. Neboť Tělo mé je pravý pokrm a Krev má je pravý nápoj.
57. Kdo jí mé Tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
58. Jako mne poslal živý Otec a já jsem živ skrze Otce, tak i ten, kdo jí mne, živ bude skrze mne.
59. Toto je chléb, který s nebe sestoupil, ne jako [manna, kterou] jedli otcové vaši, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky.“
60. To promluvil, když učil v synagoze v Kafarnau.
61. Když to mnozí z jeho učedníků uslyšeli, řekli: „Tvrdá je ta řeč! Kdopak ji může poslouchat?“
62. Ale Ježíš, věda sám u sebe, že jeho učedníci na to reptají, řekl jim: „To vás pohoršuje?
63. Co tedy, až uzříte Syna člověka, jak vstupuje tam, kde byl dříve?
64. Duch je to, který oživuje, tělo samo není ku prospěchu. Ta slova však, která jsem já mluvil k vám, jsou duch a život.
65. Ale jsou někteří mezi vámi, kteří nevěří.“ –
66. Věděl zajisté Ježíš od počátku, kteří nevěří a kdo ho zradí. – I pravil: „Proto jsem vám řekl, že nikdo nemůže přijíti ke mně, není-li mu to dáno od Otce.“
67. Od toho času mnozí z jeho učedníků odešli zpět a již s ním nechodili.
68. Řekl tedy Ježíš ke dvanácti: „Chcete i vy odejiti?“
69. Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova života věčného,
70. a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží.“
71. Odpověděl jim Ježíš: „Což nevyvolil jsem vás dvanáct? A jeden z vás je ďábel!“