A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 2

Lukáš 21:20-38
20. „Až tedy uzříte, že Jerusalem je vojskem obléhán, pak vězte, že se už přiblížilo jeho zpustošení.
21. Tehdy, kdož jsou v Judsku, ať utekou na hory; kdož v městě, ať vyjdou ven; kdož na venkově, ať nevcházejí do města!
22. Neboť to jsou dny pomsty, takže se naplní všechno, co je psáno.
23. Běda ženám v požehnaném stavu i kojícím v ony dny! Neboť bude veliké soužení na zemi a soud hněvu nad tímto lidem.
24. Budou padati pod ostřím meče, budou odváděni do zajetí mezi všechny národy a Jerusalem bude šlapán pohany, dokud se nenaplní čas pohanů.“
25. „A budou znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách a na zemi bude úzkost mezi národy pro nesnáze nad hukotem moře a příbojů,
26. takže lidé budou trnouti strachem a očekáváním těch věcí, které přijdou na celý svět, neboť nebeská tělesa se budou pohybovati.“
27. „A tehdy uvidí Syna člověka přicházeti v oblaku s velikou mocí a slávou.
28. Až se to počne díti, pohleďte vzhůru a zdvihněte své hlavy, neboť se blíží vaše vykoupení!“
29. I pověděl jim podobenství: „Popatřte na fíkovník a na všechno ostatní stromoví!
30. Když již vyhánějí pupence, vidíte, že blízko je léto.
31. Tak i vy, až uzříte, že se tyto věci dějí, vězte, že je blízko království Boží.
32. Vpravdě pravím vám: Nepomine toto pokolení, dokud se to všechno nestane.
33. Nebesa a země pominou, ale slova má nepominou!“
34. „Mějte se však na pozoru, aby se vaše srdce neobtížila opojením a opilstvím a pozemskými starostmi, a aby onen den nepřišel pro vás náhle!
35. Neboť přijde jako osidlo na všechny obyvatele celého povrchu zemského.“
36. „Bděte tedy a modlete se v každé době, abyste se stali hodnými ujiti všemu tomu, co se bude díti, a postaviti se před Syna člověka!“
37. V ty dny učil v chrámě. V noci pak odcházel a přenocoval na hoře, která se nazývá Olivetská.
38. Časně zrána přicházel k němu všechen lid poslouchat ho v chrámě.