A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 15

Jan 4:1-30
1. Jakmile tedy Ježíš poznal, že farizeové uslyšeli, jak Ježíš získává více učedníků a více křtí než Jan –
2. ačkoli Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci –
3. opustil Judsko a odešel opět do Galileje.
4. Musil však jíti Samařskem.
5. I přišel k samařskému městu jménem Sichar, poblíže pole, které dal Jakub svému synu Josefovi.
6. Byla tam studnice Jakubova. Unaven putováním, posadil se Ježíš u studnice. Bylo kolem šesti hodin.
7. Tu přichází jedna žena samařská pro vodu. Praví jí Ježíš: „Dej mi píti!“ –
8. Jeho učedníci odešli totiž do města nakoupit pokrmů. –
9. I dí mu ta Samaritánka: „Jak? Ty, Žid, žádáš mne, Samaritánku, o vodu?“ – Židé se totiž se Samaritány nestýkají. –
10. Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala dar Boží i toho, který ti praví:,Dej mi píti!' ty bys ho poprosila, a dal by ti vody živé.“
11. Dí mu žena: „Pane, ani nemáš, čím bys navážil, a studna je hluboká! Odkud tedy máš vodu živou?
12. Což ty jsi větší než otec náš Jakub, který nám dal tu studni a sám z ní pil i jeho synové a jeho dobytek?“
13. Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije z této vody, opět bude žízniti; kdo se však napije z vody, kterou já mu dám, nebude žízniti na věky.
14. Neboť voda, kterou já mu dám, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“
15. Praví mu žena: „Pane, dej mi té vody, abych nežíznila ani nechodila sem pro vodu!“
16. Dí jí [Ježíš]: „Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!“
17. Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Dí jí Ježíš: „Správně jsi řekla:,Nemám muže.'
18. Neboť jsi měla pět mužů a ten, kterého nyní máš, není tvým mužem. To jsi pověděla po pravdě.“
19. Dí mu žena: „Pane, vidím, že ty jsi prorok.
20. Naši otcové se klaněli (Bohu) na této hoře, a vy pravíte, že v Jerusalemě je místo, kde se patří klaněti.“
21. Praví jí Ježíš: „Ženo, věř mi, přichází hodina, kdy se nebudete klaněti Otci ani na této hoře ani v Jerusalemě.
22. Vy se klaníte tomu, co neznáte; my se klaníme tomu, co známe, poněvadž spása je ze židů.
23. Avšak přichází hodina, ano už je tu, kdy se praví ctitelé budou klaněti Otci v duchu a v pravdě. Neboť i Otec hledá takové, kteří by se mu (tak) klaněli.
24. Bůh je duch, a ti, kdož se mu klanějí, mají se mu klaněti v duchu a v pravdě.“
25. Dí mu žena: „Vím, že přijde Mesiáš, který se nazývá Kristus. Až tedy On přijde, oznámí nám všechno.“
26. Dí jí Ježíš: „Já to jsem, který mluvím s tebou.“
27. V tom okamžiku přišli jeho učedníci a divili se, že mluví s ženou; přece však nikdo neřekl: „Čeho si přeješ?“ anebo: „Proč s ní mluvíš?“
28. Tu nechala žena svou konev a odešla do města a řekla lidem:
29. „Pojďte a vizte člověka, který mi pověděl všechno, co jsem učinila, není-li on Mesiáš?“
30. Vyšli tedy z města a ubírali se k němu.