A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 30

Lukáš 20:27-47
27. I přistoupili k němu někteří saduceové, kteří popírají zmrtvýchvstání, a otázali se ho:
28. „Mistře, Mojžíš nám napsal:,Zemře-li něčí bratr, jenž má manželku, a je bez dítek, ať si jeho bratr vezme (jeho) manželku a zplodí svému bratru potomstvo!'
29. Bylo pak sedm bratrů. První pojal manželku a zemřel bezdětný;
30. i vzal si ji druhý za manželku, [a zemřel i on bezdětný].
31. Také třetí [si ji vzal] a tak všech sedm. Zemřeli však bez potomstva.
32. Naposledy zemřela i žena.
33. Čí z nich tedy bude manželkou při vzkříšení? Neboť všech sedm ji mělo za manželku.“
34. I řekl jim Ježíš; „Děti tohoto světa se žení a vdávají.
35. Kdož však budou uznáni za hodny onoho věku a vzkříšení z mrtvých, ti se nebudou ani ženit ani vdávat.
36. Vždyť ani zemříti nebudou moci, poněvadž budou rovni andělům a budou syny Božími, neboť budou účastni vzkříšení.
37. Že však mrtví vstanou, naznačuje i Mojžíš,při keři', když nazývá Hospodina Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým.
38. Není přece Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť všichni žijí jemu.“
39. Tu promluvili někteří zákoníci a pravili: „Mistře, správně jsi pověděl.“
40. A již se ho neosmělili na něco tázat.
41. Řekl pak jim: „Jak mohou říkati, že Mesiáš je syn Davidův?
42. Vždyť David sám praví v knize žalmů:,Řekl Hospodin mému Pánu: Seď po mé pravici,
43. dokud nedám tvé nepřátele za podnož tvým nohám!'
44. David tedy nazývá ho Pánem; i jak může býti jeho synem?“
45. A když všechen lid poslouchal, řekl svým učedníkům:
46. „Varujte se zákoníků, kteří se zálibou chodí v dlouhých řízách a libují si, když je na náměstí pozdravují, a rádi sedí v prvních stolicích v synagogách a na čestných místech při hostinách.
47. Na mizinu přivádějí domy vdov pod záminkou dlouhého modlení. Ty stihne přísnější soud!“