A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 21

Lukáš 15:11-32
11. Pravil dále: „Jeden člověk měl dva syny.
12. Mladší z nich řekl otci:,Otče, dej mi díl z majetku, který připadá na mne!' I rozdělil jim majetek.“
13. „Krátce poté sebral mladší syn všechno a odešel do daleké krajiny. Tam promarnil svůj majetek prostopášným životem.
14. Když všechno utratil, nastal v té krajině velký hlad; a on počal trpěti nouzi.
15. I šel a vstoupil do služby u jednoho občana té krajiny. Ten ho poslal do svého dvora pást vepře.
16. A rád by byl utišil svůj hlad lusky, které požírali vepři; ale nikdo mu je nedával.
17. Šel tedy do sebe a řekl:,Kolik nádeníků v domě mého otce má hojnost chleba, a já hynu zde hladem!
18. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou;
19. již nejsem hoden slouti tvým synem. Učiň mě jako jednoho ze svých nádeníků!' “
20. „A vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, spatřil ho jeho otec a byl jat soucitem. Běžel (mu naproti), padl mu kolem krku a zulíbal ho.
21. I řekl mu syn:,Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou; již nejsem hoden slouti tvým synem.'
22. Ale otec řekl svým služebníkům:,Rychle přineste sváteční roucho a oblecte ho! Navlecte mu prsten na ruku a obujte ho!
23. A přiveďte tučné tele a zabijte je! A jezme a veselme se!
24. Vždyť tento můj syn byl mrtev, a ožil; byl ztracen, a je nalezen!' I počali hodovati.“
25. „Jeho starší syn byl na poli. Když přicházel a blížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec.
26. I zavolal si jednoho služebníka a otázal se ho, co se tu děje.
27. Ten mu odpověděl:,Tvůj bratr přišel, a tvůj otec zabil tučné tele, poněvadž ho zase dostal zdravého.'
28. I rozhněval se a nechtěl vejíti. Proto vyšel jeho otec ven a počal ho chlácholiti.
29. Ale on řekl svému otci.,Hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj rozkaz, a nikdy jsi mi nedal (ani) kozílka, abych se poveselil se svými přáteli.
30. Ale když přišel tento tvůj syn, který prohýřil svůj majetek s nevěstkami, zabil jsi kvůli němu tučné tele.'
31. On však mu řekl:,Můj synu, ty jsi vždycky se mnou a všechny mé věci patří tobě;
32. avšak náleželo se hodovati a radovati se, neboť tento tvůj bratr byl mrtev, a ožil; byl ztracen, a je nalezen.' “