Instagram
English
A A A A A
Lukáš 13:23-35
23. Kdosi mu řekl: „Pane, je málo těch, kteří budou spaseni?“ On jim řekl:
24. „Snažte se vejiti těsnou branou! Neboť pravím vám: Mnozí budou se snažiti vejíti, a nebudou moci.
25. Když hospodář vejde a zavře dveře, budete vy státi venku a tlouci na dveře se slovy:,Pane, otevři nám!' Ale on vám odpoví takto:,Neznám vás, odkud jste.'
26. Tehdy budete říkati:,Jedli jsme s tebou a pili a učils na našich ulicích.'
27. I řekne [vám]:,Pravím vám: Nevím, odkud jste. Pryč ode mne, všichni pachatelé nepravosti!'
28. To bude pláče a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jakuba i všechny proroky v království Božím, sebe však vyhnané ven!
29. A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a budou stolovati v království Božím.
30. A hle, jsou poslední, kteří budou prvními; a jsou první, kteří budou posledními.“
31. V ten den přistoupili k němu někteří farizeové a řekli mu: „Odejdi a vzdal se odtud, neboť Herodes chce tě zabíti!“
32. I řekl jim: „Jděte a povězte té lišce:,Hle, vymítám zlé duchy a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne budu u cíle.
33. Avšak dnes, zítra a pozítří musím choditi, neboť je nemožné, aby prorok zahynul mimo Jerusalem.' “
34. „Jerusaleme, Jerusaleme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni! Kolikráte jsem chtěl tvé děti shromážditi jako pták svá mláďata pod křídla, a nechtěl jsi!
35. Hle, zůstane vám váš dům pustý. Pravím pak vám: Neuzříte mě, až přijde (čas), kdy řeknete:,Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně!' “