A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 30

Lukáš 5:1-16
1. Když se zástupové k němu tlačili, aby slyšeli slovo Boží, stál u Genesaretského jezera.
2. Tu uzřel u břehu dvě loďky. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě.
3. I vstoupil na jednu loďku, která patřila Simonovi, a požádal ho, aby kousek odrazil od země. Pak se posadil a učil z loďky zástupy.
4. Když domluvil, řekl k Simonovi: „Zajeď na hlubinu a rozestřete sítě k lovu!“
5. Ale Šimon mu odvětil: „Mistře, celou noc jsme se namáhali, a nic jsme nechytili; ale na tvé slovo rozestřu síť.“
6. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb. Síť se jim trhala.
7. I pokynuli svým druhům na jiné loďce, aby jim přišli pomoci. I přišli a naplnili obě loďky, takže se potápěly.
8. Když to uzřel Šimon Petr, padl před Ježíše k nohám a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný!“
9. Úžas totiž pojal jej i všechny jeho druhy nad lovem ryb, který učinili;
10. podobně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli společníky Šimonovými. I řekl Ježíš Šimonovi: „Neboj se, od nynějška budeš rybářem lidí!“
11. Když přirazili s loďkami k zemi, opustili všechno a šli za ním.
12. Když byl v jednom městě, byl tam muž plný malomocenství. Jakmile uzřel Ježíše, padl na tvář a prosil ho:,Pane, chceš-li, můžeš mě očistiti!“
13. I pozvedl ruku a dotkl se ho se slovy: „Chci, buď čist!“ A hned odešlo od něho malomocenství.
14. Přikázal mu však, aby nikomu (o tom) neříkal. Řekl:,Jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění oběť, jak přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně!“
15. Ale pověst o něm se rozšiřovala vždy dál a dále a mnozí zástupové se scházeli, aby ho slyšeli a byli uzdravováni ze svých nemocí.
16. On se však uchyloval na pusté místo k modlitbě.