A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 18

Marek 15:1-24
1. A hned ráno se radili velekněží se staršími a zákoníky, celá velerada. Ježíše svázali, odvedli a odevzdali ho Pilátovi.
2. I otázal se ho Pilát: „Ty jsi král židovský?“ On mu odpověděl: „Ano, já jsem.“
3. Velekněží žalovali naň mnoho věcí.
4. Pilát se ho opět otázal: „Ty nic neodpovídáš? Hle, jak veliké věci na tebe žalují!“
5. Ale Ježíš neodpověděl již na nic, až se Pilát divil.
6. O slavnosti propouštíval jim jednoho vězně o kteréhokoliv požádali.
7. Byl pak uvězněn s buřiči jeden jménem Barabáš, který spáchal za povstání vraždu.
8. I přistoupil lid a počal žádati o to, co jim vždy činíval.
9. Pilát jim řekl: „Mám vám propustiti krále židovského?“
10. Pozoroval totiž, že ho velekněží vydali ze závisti.
11. Ale velekněží popudili lid, aby jim propustil raději Barabáše.
12. Pilát promluvil opět; řekl jim: „Co tedy chcete, abych učinil s tím, kterého nazýváte králem židovským?“
13. Oni zase vykřikli: „Ukřižuj ho!“
14. Pilát však jim pravil: „Co zlého učinil?“ Ale oni křičeli ještě hlasitěji:
15. „Ukřižuj ho!“ Pilát, chtěje lidu vyhověti, propustil jim Barabáše. Ježíše dal zbičovati a vydal jim ho, aby byl ukřižován.
16. Vojáci ho odvedli do dvora soudní budovy a svolali celou četu.
17. I oděli ho v šarlatový plášť, spletli z trní korunu a vsadili mu ji na hlavu.
18. Pak ho pozdravovali: Zdráv buď, králi židovský!“
19. A bili ho třtinou po hlavě, plili naft a klekajíce klaněli se mu.
20. A když se mu naposmívali, svlékli s něho šarlatový plášť a oblékli ho v jeho roucho. Pak ho vyvedli, aby ho ukřižovali.
21. A přinutili jakéhosi Šimona z Kyreny, otce Alexandrova a Rufova, který přicházel s pole a právě šel mimo, aby nesl jeho kříž.
22. I přivedli Ježíše na místo Golgotu, to jest v překladě „Lebka“.
23. A dávali mu píti víno s myrhou; ale On to nepřijal.
24. A když ho ukřižovali, rozdělili si jeho roucho, metajíce o ně los, co kdo dostane.