Instagram
English
A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 17

Marek 14:55-72
55. Velekněží a celá velerada hledali svědectví proti Ježíšovi, aby jej vydali na smrt; ale nenalezli.
56. Mnozí sice svědčili křivě proti němu, ale jejich svědectví se neshodovala.
57. I povstali někteří a svědčili křivě proti němu:
58. „My jsme ho slyšeli, jak pravil:,Já zbořím tento chrám lidskou rukou zbudovaný a ve třech dnech vystavím jiný, ne lidskou rukou zbudovaný.' „
59. Ale ani takto se jejich svědectví neshodovalo.
60. I postavil se velekněz doprostřed a otázal se Ježíše: „Nic neodpovídáš na to, co tito proti tobě svědčí?“
61. Ale On mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho tázal velekněz: „Jsi ty Mesiáš, Syn [Boha] požehnaného?“
62. Ježíš [mu] řekl: „Ano, já jsem. Uzříte Syna člověka seděti po pravici Všemohoucího a přicházeti na oblacích nebeských.“
63. Tu roztrhl velekněz své roucho a řekl: „Nač ještě potřebujeme svědky?
64. Slyšeli jste rouhání. Co soudíte vy?“ A oni všichni ho odsoudili, že je hoden smrti.
65. I počali někteří na něj plivati, zahalovati jeho obličej, bíti pěstmi a říkati: „Hádej!“ Také služebníci ho políčkovali.
66. A když byl Petr dole na dvoře, přišla jedna ze služek veleknězových.
67. Spatřivši Petra, jak se ohřívá, pohlédla naň a řekla: „Ty také jsi byl s Ježíšem Nazaretským!“
68. Ale on zapřel a řekl: „Nevím ani nerozumím, co pravíš.“ A vyšel ven na předdvoří. Tu zakokrhal kohout.
69. Opět řekla služka, když jej spatřila, těm, kteří tam stáli: „Tento je z nich.“
70. On však zapřel po druhé. Po malé chvíli pravili Petrovi zase ti, kteří tam stáli: „Skutečně jsi z nich, vždyť jsi také Galilejan.“
71. On však se počal zaklínati a přísahati: „Neznám toho člověka, o němž mluvíte.“
72. A hned kohout zakokrhal po druhé. I rozpomněl se Petr na slovo, které mu řekl Ježíš: „Dříve než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš!“ A dal se do pláče.