A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 10

Marek 11:20-33
20. Když ráno šli kolem toho fíkovníku, uzřeli, že jest uschlý od kořene.
21. Tu se rozpomenul Petr a řekl mu: „Mistře, hle, fíkovník, jemuž jsi zlořečil, uschl.“
22. Ježíš jim řekl: „Mějte víru v Boha!
23. Vpravdě pravím vám: Kdo řekne této hoře:,Zdvihni se a vrhni se do moře!' a nebude v svém srdci pochybovat, nýbrž věřiti, že se tak stane, cokoli řekne, stane se mu.
24. Proto pravím vám: O cokoli budete prositi v modlitbě, věřte, že to dostanete a že se vám to splní.
25. A když vstáváte k modlitbě, odpouštějte, máte-li něco proti někomu, aby vám též váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše hříchy.
26. [Neodpustíte-li vy, neodpustí ani váš Otec, který je v nebesích, vaše hříchy.]“
27. A přicházejí opět do Jerusalema. Když chodil v chrámě, přistoupili k němu velekněží a zákoníci a starší
28. a praví mu: „Jakou pravomocí ty věci činíš? A kdo ti dal tu pravomoc, abys to činil?“
29. Ježíš jim však řekl: „I já se vás otáži na jednu věc; odpovězte mi a povím vám, jakou pravomocí činím ty věci.
30. Odkud byl křest Janův, s nebe či od lidí? Odpovězte mi!“
31. Ale oni uvažovali sami u sebe takto: „Řekneme-li,S nebe,' řekne:,Proč jste mu tedy neuvěřili?'
32. Řekneme-li:,Od lidí,' bojíme se lidu.“ Všichni totiž měli Jana za pravého proroka.
33. I odpověděli Ježíšovi takto: „Nevíme.“ Ježíš jim řekl: „Ani já vám nepovím, jakou pravomocí ty věci činím.“