A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 3

Matouš 22:1-22
1. Tu mluvil k nim Ježíš opět v podobenstvích:
2. „Podobno je království nebeské králi, který vystrojil svatbu svému synu.
3. I poslal své služebníky pozvat hosty na svatbu. Ti však nechtěli přijíti.
4. Opět poslal jiné služebníky a řekl:,Povězte pozvaným: Hle, připravil jsem svůj oběd; moji býci a krmný dobytek je pobit a všechno je připraveno; pojďte na svatbu!'
5. Ale oni na to nedali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem.
6. Ostatní pak pochytali jeho služebníky, potupili je a zabili.
7. [Když to uslyšel] král, rozhněval se. Poslal svá vojska, zahubil ony vrahy a jejich města zapálil.
8. Potom řekl svým služebníkům:,Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni.
9. Jděte tedy na rozcestí, a kohokoli naleznete, pozvěte na svatbu!' “
10. „I vyšli jeho služebníci na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. I naplnila se svatební síň hodovníky.
11. Když vešel král se podívat na hodovníky, spatřil tam člověka neoděného svatebním rouchem.
12. I dí jemu:,Příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha?' On pak oněměl.
13. Tu řekl král služebníkům:,Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte jej ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů.'
14. Neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“
15. Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho polapili v řeči.
16. I posílají k němu své žáky s herodovci s otázkou: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že podle pravdy učíš cestě Boží. A nedbáš na nikoho, neboť nehledíš na osobu lidskou.
17. Pověz nám tedy své mínění: Sluší se platiti císaři daň či ne?“
18. Ale Ježíš prohlédl jejich zlobu a řekl: „Proč mě pokoušíte, pokrytci?
19. Ukažte mi peníz daně!“ I podali mu denár.
20. A Ježíš jim řekl: „Čí je tento obraz i nápis?“
21. Dí jemu: „Císařův.“ I řekl jim: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři; a co je Božího, Bohu!“
22. Když to uslyšeli, podivili se; nechali ho a odešli.