A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 27

Marek 6:1-29
1. Když vyšel odtud, odebral se do své otčiny. Jeho učedníci šli s ním.
2. Když pak byla sobota, počal učiti v synagoze, a mnozí slyšíce ho, žasli nad jeho učením a pravili: „Odkud má [všechny] ty věci? A jaká to moudrost, která je mu dána, a takové divy, které se dějí jeho rukama?
3. Copak to není tesař, syn Marie a bratr Jakubův a Josefův a Judův a Šimonův? A copak nebydlí také jeho sestry zde u nás?“ I horšili se nad ním.
4. Ježíš jim řekl: „Všude jinde je prorok v úctě, jen v své otčině, mezi svými krajany a v svém příbuzenstvu nikoliv.“
5. A nemohl tam učiniti žádný zázrak kromě toho, že uzdravil několik nemocných, vloživ na ně ruce.
6. Divil se jejich nevěře. Pak obcházel okolní vesnice a učil (tam).
7. I povolal k sobě dvanáct a počal je posílati po dvou; dal jim také moc nad nečistými duchy.
8. A přikázal jim, aby nebrali na cestu nic, toliko hůl; ani ne mošnu ani chleba ani peníze do opasku;
9. aby si však obuli sandály a neoblékali dvě sukně.
10. A řekl jim: „Kdekoliv vejdete do domu, tam zůstávejte, pokud z toho místa neodejdete.
11. Ale kde vás nepřijmou ani vás neuposlechnou, tam setřeste, až odtamtud budete vycházet, prach se svých nohou na svědectví proti nim!“
12. I vyšli a kázali, aby činili pokání.
13. Také vymítali mnoho duchů a mazali olejem mnohé nemocné a uzdravovali je.
14. I uslyšel to král Herodes, neboť (Ježíšovo) jméno se stalo slavným, a řekl: „Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto působí v něm divotvorná moc.“ Jiní však pravili: „Eliáš je to.“
15. A jiní říkali: „Prorok je to jako jeden z proroků.“
16. Když to Herodes uslyšel, řekl: „Jan, kterého jsem dal stíti, vstal [z mrtvých].“
17. Herodes dal totiž Jana zajmouti a vsaditi do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, že ji pojal za manželku.
18. Neboť Jan říkával Herodovi: „Není ti dovoleno míti manželku svého bratra.“
19. Herodias proto nevražila na něho a chtěla ho zabíti, ale nemohla,
20. poněvadž Herodes se bál Jana, věda, že je to muž spravedlivý a svatý. I chránil ho, mnoho činil podle jeho rad a rád mu naslouchal.
21. Nadešel však příhodný den. Herodes vystrojil o svých narozeninách hostinu svým velmožům, velitelům vojska a předním mužům galilejským.
22. Když pak vešla dcera právě té Herodiady a tančila a zalíbila se Herodovi i jeho spolustolujícím, řekl král dívce: „Požádej mě, oč chceš, a dám ti to!“
23. A přísahal jí: „O cokoli požádáš, dám ti, třebas by to byla i polovice mého království.“
24. Ona odešla a řekla své matce: „Oč mám žádati?“ Ta odpověděla: „O hlavu Jana Křtitele.“
25. I vešla chvatně ke králi a prosila ho: „Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele.“
26. I zarmoutil se král. Pro svou přísahu však a kvůli spoluhodovníkům nechtěl ji zarmoutit.
27. I poslal hned kata s rozkazem, aby přinesl jeho hlavu. Ten ho sťal v žaláři
28. a přinesl jeho hlavu na míse a dal ji dívce, a dívka ji dala své matce.
29. Když to uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali je do hrobu.