Instagram
English
A A A A A
Marek 5:21-43
21. Když se Ježíš přeplavil na loďce opět na druhý břeh, sešel se k němu veliký zástup. Ještě byl na břehu jezera,
22. když k němu přišel jeden z představených synagogy, jménem Jair; a spatřiv ho, padl mu k nohám
23. a prosil ho snažně: „Má dcera umírá; pojď, vlož na ni ruku, aby se uzdravila a žila!“
24. I odešel s ním za doprovodu velkého zástupu lidí. Ti se tísnili okolo něho.
25. Tu byla jedna žena, která trpěla krvotokem dvanáct let.
26. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů a vynaložila všechen svůj majetek, a přece jí to nic neprospělo, nýbrž spíše ještě uškodilo.
27. Když uslyšela o Ježíšovi, přišla k zástupu odzadu a dotkla se jeho roucha,
28. neboť si myslila: „Dotknu-li se jen jeho roucha, budu uzdravena.“
29. A hned jí přestal výtok krve a pocítila na těle, že jest uzdravena ze své nemoci.
30. Ale Ježíš poznal ihned sám na sobě, že z něho vyšla moc. Obrátil se k zástupu a pravil: „Kdo se to dotkl mého roucha?“
31. I řekli mu jeho učedníci: „Vidíš přece, že se zástup tlačí na tebe, a ty pravíš:,Kdo se mne dotkl?' „
32. I rozhlížel se po té, která to učinila.
33. Žena pak vědouc, co se jí stalo, přistoupila s bázní a chvěním, padla před ním a pověděla mu plnou pravdu.
34. On pak jí řekl: „Dcero, tvá víra tě uzdravila; jdi v pokoji a buď uzdravena ze své nemoci!“
35. Když ještě mluvil, přišli od představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera zemřela. Proč ještě obtěžuješ Mistra?“
36. Ježíš však uslyšev to slovo, řekl představenému synagogy: „Neboj se, jenom věř!“
37. A nenechal nikoho jíti s sebou kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana.
38. I přicházejí do domu představeného synagogy. A postřehne hluk a zaslechne lidi plakati a velmi kvíleti.
39. Vešel k nim a praví: „Proč hlučíte a pláčete? Dívka nezemřela, ale spí.“
40. I posmívali se mu. On však vypustil všechny, vzal otce i matku té dívky a ty, kteří byli s ním, a vešel tam, kde ležela dívka.
41. Vzal dívku za ruku a řekl jí: „Talítha, kúmí!“ – to jest v překladě: „Dívko – pravím ti – vstaň!“
42. A hned dívka vstala a chodila; bylo jí dvanáct let. I užasli velmi.
43. A přikázal jim přísně, aby nikdo o tom nezvěděl. Pak řekl, aby jí dali jísti.