A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 21

Marek 3:1-19
1. Když vešel opět do synagogy, byl tam člověk s uschlou rukou.
2. I pozorovali Ježíše, zda ho v sobotu uzdraví, aby ho obžalovali.
3. I řekl člověku s uschlou rukou: „Vstaň a postav se doprostřed!“
4. Jim však pravil: „Je dovoleno v sobotu činiti dobré či zlé? Zachrániti život či jej zničiti?“ Oni však mlčeli.
5. Zarmoucen nad jejich zatvrzelým srdcem se rozhlédl po nich s nevolí a řekl tomu člověku: „Zvedni svou ruku!“ I zvedl ji a jeho ruka byla zase zdráva.
6. Farizeové však odešli a radili se hned s herodovci proti němu, jak by ho zahubili.
7. Ježíš se však odebral se svými učedníky k jezeru a četný zástup z Galileje i Judska jej doprovázel.
8. Také z Jerusalema a z Idumeje i ze Zajordání a z okolí Tyru i Sidonu přišli k němu ve velkém množství, když uslyšeli, jak veliké věci koná.
9. I řekl svým učedníkům, aby měli pro něho připravenu loďku, a to proto, aby ho zástup netiskl.
10. Uzdravil jich totiž mnoho, takže se nemocní tlačili k němu, aby se ho dotkli.
11. Když to viděli nečistí duchové, padali před ním a křičeli:
12. „Ty jsi Syn Boží!“ On však jim přikazoval přísně, aby ho neprozrazovali.
13. I vystoupil na horu a povolal k sobě ty, které sám chtěl; a přišli k němu.
14. I ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním a aby je posílal kázat.
15. Dal jim moc [uzdravovati nemoci a] vymítati zlé duchy. Ustanovil:
16. Šimona, jemuž dal jméno Petr;
17. Jakuba, syna Zebedeova, a Jana, bratra Jakubova – jimž dal jméno Boanerges, to jest synové hromu –
18. Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba, syna Alfeova, Tadeáše, Šimona Horlivce
19. a Jidáše Iškariotského, jenž ho zradil.