A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 2

Matouš 21:23-46
23. A když přišel do chrámu, přistoupili k němu, mezitím co učil, veleknězi a starší lidu a pravili: „Jakou pravomocí ty věci činíš? A kdo ti dal tu pravomoc?
24. Odpověděl jim Ježíš: „Otáži se vás i já na jednu věc; odpovíte-li mi na ni, i já vám povím, jakou pravomocí činím ty věci.
25. Odkud byl křest Janův, s nebe, či od lidí?“ Ale oni uvažovali sami u sebe takto:
26. „Řekneme-li,S nebe,' řekne nám:,Proč jste mu tedy neuvěřili?' Řekneme-li však:,Od lidí,' bojíme se lidu.“ Všichni totiž měli Jana za proroka.
27. Odpověděli tedy Ježíšovi takto: „Nevíme.“ Také On jim řekl: „Ani já vám nepovím, jakou pravomocí ty věci činím.“
28. „Než, co míníte vy? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu:,Synu, jdi dnes a pracuj na vinici!'
29. On však odpověděl:,Nechce se mi.' Ale potom ho to zamrzelo, i šel.
30. Přišel pak ke druhému a mluvil k němu podobně. Ten odpověděl:,Půjdu, pane,' ale nešel.
31. Který z těch dvou splnil otcovu vůli?“ Řekli mu: „První.“ I řekl jim Ježíš: „Vpravdě pravím vám, že celníci a nevěstky předejdou vás do království Božího.
32. Neboť Jan učil vás spravedlivému životu, a neuvěřili jste mu, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy však, ač jste to viděli, ani potom jste se nedali na pokání, abyste mu uvěřili.“
33. „Poslyšte jiné podobenství: Byl jeden hospodář, který založil vinici. Ohradil ji plotem, vykopal v ní lis, postavil strážní vížku a vinici pronajal vinařům. Potom odcestoval.“
34. „Když přišel čas plodů, poslal k vinařům své služebníky, aby přijali užitky z ní.
35. Ale vinaři chytili jeho služebníky; jednoho zmrskali, jiného zabili, jiného ukamenovali.
36. Opět poslal jiné služebníky, ale více než dříve, a učinili jim totéž.
37. Naposledy poslal k nim svého syna a myslil si:,Zastydí se před mým synem.'
38. Ale když vinaři spatřili syna, řekli mezi sebou:,To jest dědic! Pojďme, zabijeme ho, a dostaneme jeho dědictví!'
39. I uchopili ho, vyhodili jej ven z vinice a zabili.“
40. „Až tedy přijde pán vinice, co učiní oněm vinařům?“
41. Odpovídají mu: „Zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, aby mu odváděli užitek v příslušný čas.“
42. Tu jim řekl Ježíš: „Nikdy jste nečetli v Písmech:,Kámen, který zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Od Pána se to stalo a je to podivné v našich očích'?
43. Proto pravím vám: Království Boží bude vzato vám a dáno národu, který bude vydávati jeho plody.
44. A kdo padne na ten kámen, rozrazí se; na koho však on padne, toho rozdrtí.“
45. A když uslyšeli velekněží a farizeové jeho podobenství, porozuměli, že to vztahuje na ně.
46. Proto se ho snažili zajmouti, ale báli se zástupů, neboť ho pokládali za proroka.