A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 17

Matouš 28:1-20
1. Po sobotě, když už svítalo na neděli, přišila se Maria Magdalena a druhá Maria podívat na hrob.
2. A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe a přistoupiv, odvalil kámen a posadil se naň.
3. Jeho obličej byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh.
4. Stráž ze strachu před ním se zděsila a zůstala jako mrtvá.
5. I promluvil anděl k ženám: „Vy se nebojte, neboť vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován!
6. Není ho tu, neboť vstal, jak řekl. Pojďte a vizte místo, kde byl Pán položen!
7. Pak rychle odejděte a povězte jeho učedníkům:,Vstal z mrtvých; a hle, předchází vás do Galileje, tam jej uvidíte.' Hle, já jsem vám to pověděl.“
8. Odešly rychle od hrobu s velikou bázní a radostí a běžely to zvěstovat jeho učedníkům.
9. A hle, Ježíš se potkal s nimi a řekl: „Buďte zdrávy!“ Ony přistoupily, objaly jeho nohy a poklonily se mu.
10. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a zvěstujte mým bratřím, ať odejdou do Galileje; tam mě uvidí.“
11. Po odchodu žen, hle, přišli někteří ze stráže do města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo.
12. Ti se shromáždili se staršími a po poradě dali vojákům mnoho peněz se slovy:
13. „Řekněte:,V noci přišli jeho učedníci a ukradli jej, zatím co my jsme spali.'
14. A uslyší-li o tom vladař, uchlácholíme ho a vás zbavíme nebezpečí.“
15. I vzali peníze a učinili, jak byli navedeni. A ta věc jest u židů rozšířena až do dneška.
16. Jedenáct učedníků odešlo pak do Galileje na horu, kam jim Ježíš přikázal.
17. Když ho uzřeli, poklonili se mu; někteří však pochybovali.
18. I přistoupil Ježíš a promluvil k nim takto: „Dána je mi veškerá moc na nebi i na zemi.
19. Jděte tedy, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!
20. A učte je zachovávati všecko, co jsem vám přikázal! A hle, já jsem s vámi po všechny dny až „do konce světa.“