A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 8

2 Janův 1:1-13
1. (Já) starší vyvolené paní a jejím dítkám, které upřímně miluji – nejen já, nýbrž i všichni ti, kdož poznali pravdu –
2. pro pravdu, která v nás zůstává a bude s námi na věky:
3. Budiž s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce!
4. Zaradoval jsem se velice, že jsem našel mezi tvými dítkami takové, které žijí v pravdě, jak nám přikázal Otec.
5. A nyní tě prosím, paní, abychom milovali jeden druhého. Tím ti však nepíši o novém přikázání, nýbrž o tom, které jsme měli už od počátku.
6. V tom záleží láska, abychom žili podle jeho přikázání. Toto je to přikázání, jak jste již slyšeli od počátku, abyste žili podle něho.
7. Vyšlo totiž na svět mnoho svůdců, kteří nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. To jsou svůdci a antikristové.
8. Mějte se na pozoru, abyste neztratili to, co jste získali, nýbrž abyste dostali plnou odplatu.
9. Nikdo, kdo odstupuje od učení Kristova a nezůstává v něm, nemá Boha; kdo zůstává v tom učení, ten má Otce i Syna.
10. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu, ani ho nepozdravujte!
11. Neboť kdo ho pozdravuje, má účast na jeho zlých skutcích.
12. Ačkoliv mám mnoho vám psáti, nechci (to učiniti) inkoustem na papyru. Doufám totiž, že k vám přijdu a promluvím si osobně, aby vaše radost byla dokonalá.
13. Pozdravují tě dítky tvé vyvolené sestry.