A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 16

Zjevení Janovo 6:1-17
1. I spatřil jsem, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí; a uslyšel jsem první z těch čtyř bytostí, jak volá jako hromovým hlasem: „Pojď [a viz]!“
2. I podíval jsem se, a hle, bílý kůň! Na něm sedící jezdec měl luk. Byla mu dána koruna a vytáhl jako vítěz, aby zvítězil.
3. A když otevřel pečeť druhou, uslyšel jsem, jak druhá bytost praví:,“Pojď [a viz]!“
4. I objevil se jiný kůň, ohnivý, a jezdci na něm byla dána moc, aby zbavil zemi pokoje a aby se (lidé) navzájem pobíjeli; a byl mu dán veliký meč.
5. A když otevřel pečeť třetí, uslyšel jsem, jak třetí bytost praví: „Pojď [a viz]!“ I podíval jsem se, a hle, černý kůň! Jezdec na něm držel v své ruce vážky.
6. A uslyšel jsem jako hlas uprostřed těch čtyř bytostí volající: „Mírka pšenice za denár a tři mírky ječmene za denár, ale vínu a oleji neuškoď!“
7. A když otevřel pečeť čtvrtou, uslyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď [a viz]!“
8. I podíval jsem se, a hle, plavý kůň! Jezdec na něm se jmenoval „Smrt“ a v jeho doprovodu byla říše mrtvých. Jemu byla dána moc nad čtvrtinou země, aby ji vyhubil mečem a hladem, morem a pozemskými šelmami.
9. A když otevřel pečeť pátou, uzřel jsem pod oltářem duše těch, kteří byli usmrceni pro slovo Boží a pro svědectví, které svědčili.
10. I zvolali mocným hlasem: „Jak dlouho ještě, Pane, Svatý a Opravdový, nebudeš souditi a mstíti naši krev nad obyvateli země?“
11. A bylo každému (z nich) dáno bílé roucho a řeklo se jim, aby ještě posečkali krátký čas, až budou v plném počtu jejich spoluslužebníci a bratří, kteří jako oni mají býti usmrceni.
12. A když otevřel pečeť šestou, podíval jsem se, a hle, nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný šat a celý měsíc byl jako krev;
13. nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník shazuje své padavky, klátí-li jím veliký vítr.
14. Nebeská klenba zmizela, jako když se svine svitek, a všechny hory i všechny ostrovy se pohnuly se svého místa.
15. A králové světa, velmoži, vládcové, boháči, mocní a všichni, otroci i páni, ukryli se v jeskyních a v horských skalách
16. a pravili k horám a skalám: „Padněte na nás a ukryjte nás před Tím, jenž sedí na trůně, a před hněvem Beránkovým!
17. Nadešel totiž ten veliký den jejich hněvu, a kdo bude moci obstáti?“