A A A A A
Bible za jeden rok
Listopad 29

1 Petrův 5:1-14
1. Starší mezi vámi napomínám já spolustarší a svědek Kristových utrpení i účastník té budoucí slávy, která se zjeví.
2. Paste stádce Boží, které je vám svěřeno, [a konejte svůj úřad] ne z přinucení, nýbrž dobrovolně, jak to chce Bůh, ani ne z mrzké ziskuchtivosti, nýbrž ochotně;
3. ani ne jako lidé vládnoucí pánovitě nad podřízenými, nýbrž jako ti, kteří jsou [upřímnými] vzory pro (své) stádce!
4. A až se zjeví nejvyšší Pastýř, dostanete nevadnoucí korunu slávy.
5. Taktéž vy, mladší, buďte poddáni starším! Všichni pak si osvojte pokoru jeden k druhému, neboť „Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost“.
6. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v čas navštívení,
7. a složte veškeru svou starost na něj, vždyť On pečuje o vás.
8. Buďte střízliví a bděte, neboť váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9. Jemu se braňte, jsouce silní ve víře! Víte přece, že se stejné utrpení děje vašim bratřím ve světě.
10. Bůh vší milosti, jenž vás povolal skrze Krista [Ježíše] k své věčné slávě, po krátkém utrpení vás zdokonalí, utvrdí a upevní.
11. Jemu patří sláva a moc na věky věků! Amen.
12. Skrze Silvana, věrného bratra, jak soudím, napsal jsem vám krátce, abych (vás) napomenul a ujistil, že to je pravá milost Boží, v které žijete.
13. Pozdravuje vás spoluvyvolená obec křesťanská v Babyloně a Marek, můj syn.
14. Pozdravte se navzájem svatým políbením! Pokoj (budiž) vám všem v Kristu [Ježíši]! [Amen.]