Instagram
English
A A A A A
1 Petrův 4:1-19
1. Poněvadž tedy Kristus (tolik) vytrpěl podle těla, ozbrojte se i vy týmž smýšlením – neboť kdo na těle mnoho trpěl, přestal hřešiti –
2. abyste zbytek pozemského života již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle vůle Boží.
3. Dosti je zajisté na tom, že jste dříve plnili vůli pohanů a žili v rozkoších, hříšných žádostech, v opilství, hodování, pitkách a v ohavném modlářství.
4. Proto se (oni) diví, že (již) s nimi neběháte k téže prostopášné hýřivosti, a tupí (vás).
5. Oni složí účty Tomu, jenž je připraven soudit živé i mrtvé.
6. Proto totiž bylo hlásáno evangelium i těm, kdož jsou mrtví, aby sice byli jako lidé podle těla odsouzeni (k smrti), žili však podle ducha podobně Bohu.
7. Konec všeho je blízký. Proto buďte opatrní a bděte na modlitbách!
8. Především mějte vytrvalou lásku jeden k druhému, neboť láska odčiňuje množství hříchů.
9. Buďte pohostinští jedni k druhým bez reptání!
10. Posluhujte si navzájem každý podle milosti, kterou dostal, jako dobří správcové rozličné milosti Boží!
11. Mluví-li kdo, (mluv) jako slova Boží; vykonává-li někdo úřad, (vykonávej jej) jako z moci, kterou Bůh uděluje, aby ve všem byl oslaven Bůh skrze Ježíše Krista. Jemu patří sláva a moc na věky věků! Amen.
12. Miláčkové, nedivte se tomu soužení, které na vás přichází jako zkouška, jako by se vám dělo něco neobvyklého,
13. nýbrž radujte se, poněvadž máte účast na utrpeních Kristových, abyste se také, až se zjeví jeho sláva, zaradovali a zaplesali.
14. Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, blahoslavení jste, neboť duch slávy a moci, a (tedy) Duch Boží spočívá na vás.
15. Nikdo totiž z vás nesmí trpěti jako vrah, zloděj, zločinec nebo buřič.
16. Trpíli však někdo, poněvadž je křesťan, nestyď se (za to), nýbrž oslavuj Boha v tom jméně;
17. neboť je čas, aby se počal soud od domu Božího. Jestliže se však počíná od nás, jaký konec bude těch, kdož nevěří Božímu evangeliu?
18. A zachrání-li se stěží spravedlivý, kde se octne bezbožník a hříšník?
19. Proto ať také ti, kdož trpí podle vůle Boží, odporoučejí dobrými skutky své duše věrnému Stvořiteli!