A A A A A
Bible za jeden rok
Listopad 10

Židům 6:1-20
1. Proto pominouce počáteční učení o Kristu, přistupme k věcem vyšším a neklaďme znova základ učením o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha,
2. učením o křtu, o vzkládání rukou, o zmrtvýchvstání a o věčném soudě!
3. A to učiníme, bude-li to vůle Boží.
4. Neboť bývá velmi těžko, aby ti, kdož, jednou byvše osvíceni a okusivše nebeského daru, stali se účastni Ducha svatého
5. a okusili také vznešené slovo Boží i podivné věci budoucího věku,
6. a (potom) odpadli, opět se dali přivésti k pokání, poněvadž (takoví) znova křižují a v posměch vydávají Syna Božího.
7. Půda totiž, která vssává déšť na ni často padající a přináší užitečné plody těm, kdož ji obdělávají, dostává požehnání od Boha;
8. rodí-li však trní a hloží, je zavržená a propadá kletbě, a její konec bývá vypálení.
9. Ačkoliv tak mluvíme, přece o vás, miláčkové, jsme přesvědčeni, že jste lepší a bližší spáse.
10. Neboť Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaše jednání a lásku, kterou jste projevili ve jménu jeho tím, že jste prokázali a prokazujete služby věřícím.
11. Přejeme si však toužebně, aby každý z vás jevil až do konce touž horlivost, očekávaje splnění naděje,
12. a abyste (v ní) neochabli, nýbrž následovali ty, kdož vírou a trpělivostí docházejí zaslíbeného dědictví.
13. Neboť když Bůh dával zaslíbení Abrahamovi a neměl nikoho mocnějšího, při němž by mohl přísahati, přísahal při sobě samém takto:
14. „Jistě ti hojně požehnám a velice tě rozmnožím.“
15. A on trpělivým očekáváním dosáhl zaslíbeni.
16. Lidé totiž přísahají při mocnějším, (než jsou sami,) a ukončením všech jejich rozepří, aby věc byla naprosto jistá, bývá přísaha.
17. Proto Bůh použil přísahy, že chtěl tím zřetelněji ukázati dědicům zaslíbení nezměnitelnost svého úradku,
18. abychom dvěma neproměnnými úkony, které naprosto vylučují u Boha lež, měli mocnou útěchu my, kdož jsme se s důvěrou obrátili (k tomu), abychom se pevně drželi naděje (nám) předložené.
19. V té máme bezpečnou a pevnou kotvu pro (svou) duši, vnikající až do vnitřku za oponu.
20. Tam jako předchůdce pro nás vešel Ježíš, stav se veleknězem na věky, jako byl Melchisedech.