A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 6

Filipským 1:1-30
1. Pavel a Timothej, služebníci Ježíše Krista, všem věřícím v Kristu Ježíši s duchovními představenými a jáhny ve Filippách:
2. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.
3. Děkuji svému Bohu, kdykoliv si na vás vzpomenu.
4. A vždycky při všech svých modlitbách s radostí se modlím za vás vroucně za to,
5. že jste od prvního dne až dosud měli účast na hlásání evangelia Kristova.
6. Důvěřuji právě v to, že Ten, jenž započal ve vás dílo dobré, dokoná je (také) až do dne Krista Ježíše.
7. Vždyť je to pro mne spravedlivé, abych tak smýšlel o vás všech, poněvadž vás chovám v srdci, vás, kteří jste účastni mé milosti jak (nyní) v mých okovech, tak v hájení a utvrzování evangelia.
8. Neboť Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím v srdci Ježíše Krista.
9. A o to se modlím, aby vaše láska víc a více vzrůstala v poznání a všelikém porozumění,
10. abyste schvalovali věci lepší, abyste byli čisti a bez hany ke dni Kristovu,
11. jsouce naplněni ovocem ospravedlnění skrze Ježíše Krista k slávě a k chvále Boží.
12. Chci však, bratří, abyste věděli, že moje postavení posloužilo spíše k rozšíření evangelia,
13. takže mezi celou císařskou stráží a všemi ostatními je zjevno, že jsem v okovech pro Krista.
14. A většina bratří v důvěře v Pána pro mé okovy se více osměluje mluviti beze strachu slovo Boží.
15. Někteří ovšem hlásají Krista také ze závisti a žárlivosti,
16. někteří však i z dobrého úmyslu;
17. jedni z lásky, poněvadž vědí, že jsem určen k obraně evangelia, druzí však ze sobectví hlásají Krista, ne z upřímné pohnutky, nýbrž domnívajíce se, že tím přitíží mým okovům.
18. Co z toho? Jen když se všemi způsoby, ať pod (nějakou) záminkou nebo upřímně, hlásá Kristus! A z toho se raduji, ale také budu se radovati.
19. Vím totiž, že mi to vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista bude ke spáse,
20. a to jak očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale že Kristus zcela neohroženě jako vždy, tak i nyní bude oslaven na mém těle, ať (mým) životem nebo (mou) smrtí.
21. Vždyť pro mne život je Kristus a smrt zisk.
22. Mám-li však žíti, znamená to pro mne plodnou práci. A tak nevím, co bych vyvolil.
23. Táhne však mě to na obě strany: toužím odejiti odtud a býti s Kristem – to by bylo mnohem lepší –
24. avšak zůstati na živu je potřebnější pro vás.
25. A to bezpečně vím, že zůstanu a pobudu kvůli vám všem k vašemu prospěchu a k (vaší) radosti ve víře,
26. aby se vaše chlouba rozhojnila v Kristu Ježíši skrze mne mým opětným příchodem k vám.
27. Jenom žijte důstojně evangelia Kristova, abych, ať přijdu a uvidím vás, nebo ať budu vzdálen, slyšel o vás, že pevně stojíte v jednom duchu, že jednomyslně zápasíte za víru v evangelium
28. a že se nedáváte ničím zastrašovat od protivníků. To jest pro ně znamením (jejich) záhuby, (pro vás) však vaší spásy, a to od Boha.
29. Neboť vám byla pro Krista dána milost nejen v něho věřiti, nýbrž pro něho i trpěti.
30. Máte týž zápas, jaký jste viděli na mně a jak nyní o mně slyšíte.