A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 31

2 Timoteovi 4:1-22
1. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, jenž bude soudit živé i mrtvé, zapřísahám tě při jeho příchodu a jeho království:
2. Hlásej slovo, trvej na něm, ať je to vhod nebo nevhod, přesvědčuj, zapřísahej a kárej se vší trpělivostí a učitelskou moudrostí!
3. Neboť přijde doba, kdy nesnesou zdravé učení, nýbrž si budou vyhledávati učitele za učitelem podle vlastních zálib, majíce šimrání v uších.
4. Od pravdy svůj sluch odvrátí a obrátí se k bájím.
5. Ty však bdi ve všem, snášej strasti, plň úkol hlasatele evangelia, vykonej dokonale svou službu! [Buď střízlivý!]
6. Vždyť já se již vydávám v oběť a čas mé smrti nastává.
7. Dobrý boj jsem bojoval, běh (života) jsem dokonal, víru jsem zachoval;
8. pro budoucnost je mi připravena koruna spravedlnosti. Tu mi dá v onen den Pán, spravedlivý soudce; ale nejen mně, nýbrž i všem těm, kdož se těší na jeho příchod.
9. Pospěš si, abys brzy přišel ke mně, neboť Demas z lásky k tomuto světu mě opustil a odešel do Soluně,
10. Krescens (odešel) do Galacie, Titus do Dalmacie;
11. jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi a přiveď s sebou, neboť je mi užitečný k službě.
12. Tychika však jsem poslal do Efesu.
13. Až půjdeš, přines s sebou plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, též knihy a zvláště pergamenové svitky.
14. Kovář Alexander způsobil mi mnoho zlého. Odplatí mu Pán podle jeho skutků.
15. Před ním se chraň i ty, neboť se velmi nepřátelsky postavil proti našim slovům.
16. Při první mé obhajobě nebyl nikdo při mně, všichni mě opustili; nebudiž jim to přičítáno za vinu!
17. Ale Pán byl při mně a posilnil mě, aby skrze mne se naplnilo kázání (evangelia) a aby je uslyšeli všichni národové; i byl jsem vysvobozen z tlamy lví.
18. A Pán vysvobodí mě ode všeho zlého a ochrání mě pro své nebeské království. Jemu (budiž) sláva na věky věků! Amen.
19. Pozdrav Prisku a Akvilu i rodinu Onesiforovu!
20. Erastos zůstal v Korintě, Trofima jsem nechal nemocného v Milétě.
21. Pospěš, abys přišel, než začne zima! Pozdravují tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratří.
22. Pán Ježíš [Kristus] budiž s tebou! Milost s vámi! [Amen.]