A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 13

Koloským 4:1-18
1. Páni, prokazujte služebníkům, co je spravedlivé a slušné! Vězte, že také vy máte Pána na nebi!
2. Buďte vytrvalí na modlitbách! Při nich buďte bdělí a vděční!
3. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel našemu slovu dveře, abychom mohli hlásati tajemství Kristovo, pro které jsem také uvězněn,
4. abych je uváděl ve známost tak, jako mluviti je má povinnost.
5. Žijte moudře před těmi, kdož jsou mimo! Dobře užívejte času!
6. Vaše řeč budiž vždycky laskavá, okořeněná solí, a musíte věděti, jak máte odpovídati jednomu každému.
7. O mém postavení vám všechno oznámí Tychikos, milovaný bratr, věrný pomocník a spolupracovník v Pánu.
8. Právě proto ho k vám posílám, abyste poznali, jak se nám vede, a aby potěšil vaše srdce.
9. S ním (posílám) Onesima, milého a věrného bratra, vašeho krajana. Ti vám povědí všecko, co se tu děje.
10. Pozdravuje vás Aristarchos, můj spoluvězeň, a Marek, příbuzný Barnabášův – o něm jste dostali pokyn; přijde-li k vám, přijměte ho –
11. a Jesus příjmením Justus. Ti jsou mými jedinými spolupracovníky z obřízky pro království Boží a stali se mi útěchou.
12. Pozdravuje vás váš krajan Epafras, služebník Krista Ježíše. Vždycky je starostlivý o vás při modlitbách, abyste stáli pevně jako dokonalí a plnili ve všem vůli Boží.
13. O něm totiž vydávám svědectví, že si dává hodně práce pro vás i pro ty, kdož jsou v Laodiceji a v Hierapoli.
14. Pozdravuje vás milý Lukáš, lékař, a Demas.
15. Pozdravujte bratry v Laodiceji, zvláště Nymfu a věřící (shromážděné) v jeho domě!
16. A až bude tento list přečten u vás, dejte jej přečisti také křesťanské obci laodicejské a list z Laodiceje přečtěte si také vy!
17. A řekněte Archippovi: „Hleď, abys dobře zastával úřad, který jsi dostal v Pánu!“
18. Pozdrav mou rukou, Pavlovou: Pamatujte na mé okovy! Milost s vámi! [Amen.]