A A A A A
Bible za jeden rok
Leden 28

Matouš 18:21-35
21. Tehdy přistoupil k němu Petr a řekl: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proviní proti mně? Nejvíc sedmkrát?“
22. Dí jemu Ježíš: „Nepravím tobě,nejvíc sedmkrát', nýbrž sedmasedmdesátkrát.“
23. „Proto je podobno království nebeské králi, který chtěl klásti účty se svými služebníky.
24. A když počal účtovati, předvedli mu jednoho, který mu byl dlužen deset tisíc hřiven.
25. Poněvadž však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodati, i jeho manželku i děti a všechen jeho majetek a (tak za to) zaplatiti (dluh).
26. Padl tedy ten služebník před ním a prosil:,Poshověj mi, a všechno ti zaplatím!'
27. I slitoval se pán nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil.“
28. „Ale když vyšel ten služebník, potkal se s jedním ze svých spoluslužebníků, který mu dlužil sto denárů. I popadl ho a rdousil řka:,Zaplať svůj dluh!'
29. Padl tedy jeho spoluslužebník před ním a prosil ho:,Poshověj mi, a všechno ti zaplatím!'
30. Ale on nechtěl, nýbrž odešel a dal jej do žaláře, dokud by mu nezaplatil dluh.“
31. „Když spatřili jeho spoluslužebníci, co se přihodilo, zarmoutili se velmi a přišli povědět svému pánu všechno, co se stalo.
32. Tu si ho zavolal jeho pán a řekl mu:,Služebníče nešlechetný, všechen dluh jsem ti odpustil, poněvadž jsi mě prosil,
33. neměl ses tedy také ty slitovati nad svým spoluslužebníkem, jak i já jsem se slitoval nad tebou?'
34. I rozhněval se jeho pán a dal jej mučitelům, dokud by nezaplatil všechen dluh.“
35. „Tak i můj Otec nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte ze srdce každý svému bratru.“