A A A A A
Bible za jeden rok
Leden 26

Matouš 17:1-26
1. Po šesti dnech vzal Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana s sebou a vedl je na vysokou horu v ústraní
2. a proměnil se před nimi. I zaskvěla se jeho tvář jako slunce a jeho roucho zbělelo jako sníh.
3. A hle, zjevili se jim Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s ním.
4. Petr pak řekl Ježíšovi: „Pane, dobře je nám zde! Chceš-li, udělejme tu tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden!“
5. Když ještě mluvil, hle, zastínil je světlý oblak a z oblaku zazněl hlas: „Tento je můj Syn milý, v němž se mi zalíbilo, toho poslouchejte!“
6. Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a velmi se báli.
7. I přistoupil k nim Ježíš, dotkl se jich a pravil: „Vstaňte, nebojte se!“
8. Když pozdvihli své oči, neviděli nikoho, leč samotného Ježíše.
9. A když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: „Nevypravujte nikomu o tom vidění, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých!“
10. I otázali se ho učedníci: „Proč tedy říkají zákoníci, že napřed má přijití Eliáš?“
11. On pak [jim] odpověděl: „Eliáš sice přijde a napraví všechno;
12. ale pravím vám: Eliáš již přišel, ale nepoznali ho, nýbrž učinili mu, co se jim zlíbilo. Tak i Syn člověka bude od nich trpěti.“
13. Tu porozuměli učedníci, že jim to pravil o Janu Křtiteli.
14. A když přišel k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a pravil: „Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a zle se trápí, často padá totiž do ohně a často do vody.
15. I přived jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdraviti.“
16. Ježíš však odpověděl takto: „Ó pokolení nevěřící a zvrhlé, jak dlouho mám býti s vámi? Jak dlouho mám vás trpěti? Přiveďte ho sem ke mně!“
17. I přikázal Ježíš zlému duchu a ten z něho vyšel; a od té chvíle byl chlapec zdráv.
18. Tu přistoupili učedníci k Ježíšovi v soukromí a řekli: „Proč my jsme ho nemohli vymítnouti?“
19. Dí jim [Ježíš]: „Pro malou svou víru. Vpravdě zajisté pravím vám: Budete-li míti víru jako zrnko hořčičné a řeknete této hoře:,Přejdi odtud tamto,' a přejde; a nic vám nebude nemožno.
20. Takový druh se však nedá vymítnouti, leč modlitbou a postem.“
21. Když pak dleli v Galileji, řekl jim Ježíš: „Syn člověka bude vydán v ruce lidí;
22. a zabijí ho, ale třetího dne vstane z mrtvých.“ I zarmoutili se velice.
23. A když přišli do Kafarnaa, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli [mu]: „Váš mistr neplatí chrámovou daň?“
24. Odpovídá: „Platí.“ A když přišel domů, předešel ho Ježíš otázkou: „Co míníš ty, Šimone? Od koho vybírají pozemští králové clo nebo daň? Od svých synů či od poddaných?“
25. A on řekl: „Od poddaných.“ I řekl mu Ježíš: „Synové tedy jsou svobodni.
26. Abychom je však nepohoršili, jdi k moři a vhoď udici, a tu rybu, která se chytí první, vezmi, otevři jí ústa a nalezneš tam peníz. Ten vezmi a dej jim za mne i za sebe!“