Instagram
English
A A A A A
Matouš 14:22-35
22. A hned přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loďku a plavili se napřed na druhý břeh, zatím co On rozpouštěl zástupy.
23. A když zástup rozpustil, vystoupil sám na horu se pomodlit. Když pak nastal večer, byl tam samoten.
24. Loďka pak se uprostřed jezera zmítala vlnami, neboť dul protivný vítr.
25. O čtvrté noční hlídce přišel k nim (Ježíš), kráčeje po jezeře.
26. Když ho učedníci spatřili, jak kráčí po jezeře, ulekli se a pravili: „Přízrak je to,“ a strachem vykřikli.
27. Ale Ježíš hned k nim promluvil: „Buďte dobré mysli! Já jsem to, nebojte se!“
28. Na to mu odpověděl Petr: „Pane, jsi-li to ty, rozkaž mi, ať přijdu k tobě po vodě!“
29. A On řekl: „Pojď!“ I vystoupil Petr z loďky a kráčel po vodě směrem k Ježíšovi.
30. Vida však silný vítr, bál se, a když počal tonouti, vzkřikl: „Pane, zachraň mě!“
31. A Ježíš hned zvedl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“
32. A jakmile vstoupili na loďku, přestal vítr.
33. Ti, kteří byli na loďce, [přistoupivše] poklonili se mu a pravili: „Skutečně, Syn Boží jsi!“
34. A když se přeplavili, přišli do genesaretské krajiny.
35. A protože ho poznali muži oné krajiny, poslali do veškerého okolí. I přinesli mu všechny nemocné,