A A A A A
Bible za jeden rok
Leden 20

Matouš 13:31-58
31. Jiné podobenství jim přednesl: „Podobno je království nebeské zrnu hořčičnému, které vzal člověk a nasel na svém poli.
32. Ono je sice nejmenší mezi všemi semeny, ale když vzroste, je větší než (ostatní) rostliny a stává se stromem, takže ptáci nebeští přilétají a hnízdí na jeho ratolestech.“
33. Jiné podobenství jim pověděl: „Podobno je království nebeské kvasu, který vzala žena a zadělala do tří měřic mouky, až zkynulo všechno.“
34. Toto všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim nemluvil,
35. aby se naplnilo, co předpověděl prorok slovy: „Otevru svá ústa v podobenstvích, budu vypravovati věci skryté od ustavení světa.“
36. Když potom rozpustil zástupy, přišel do domu. I přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: „Vylož nám podobenství o polním koukolu!“
37. On jim odpověděl: „Rozsévač dobrého semene je Syn člověka;
38. pole je svět; dobré símě, to jsou synové království (Božího); koukol jsou zlí (lidé);
39. a nepřítel, jenž jej nasel, je ďábel; žeň pak je konec světa a ženci jsou andělé.
40. Jako se tedy sbírá koukol a na ohni se pálí, tak bude při skonání světa:
41. Syn člověka pošle své, anděly, i posbírají z jeho království všechna pohoršení a pachatele nepravostí
42. a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.
43. Tehda se budou skvíti spravedliví v království Otce svého jako slunce. Kdo má uši k slyšení, slyš!“
44. „Podobno je království nebeské pokladu skrytému v poli. Když jej člověk nalezne, zakryje jej a z radosti nad ním jde a prodá všechen svůj majetek a koupí to pole.“
45. „Také je podobno království nebeské kupci, který hledal dobré perly;
46. a když nalezl jednu perlu drahocennou, odešel a prodal všechen svůj majetek a koupil ji.“
47. „Také je podobno království nebeské síti. Když je vržena do moře, shromáždí ryby všech druhů.
48. Jakmile se naplní, vytáhnou ji na břeh, posadí se a vyberou dobré do nádob, špatné však odhodí pryč.
49. Tak bude na konci světa: Vyjdou andělé a oddělí zlé od spravedlivých
50. a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.“
51. „Pochopili jste to všechno?“ Praví mu: „Ano.“
52. I dí jim: „Proto se každý učitel vyučený v království nebeském podobá hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré.“
53. Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud.
54. A když přišel do své otčiny, učil je v jejich synagoze, takže žasli a pravili: „Odkud má tento tu moudrost a moc?
55. Copak to není syn tesařův? Copak se nejmenuje jeho matka Marie a jeho bratří Jakub a Josef a Šimon a Juda? A což nežijí jeho sestry všechny mezi námi?
56. Odkud to tedy všechno má?“
57. I horšili se nad ním. Ježíš však jim řekl: „Všude jinde je prorok v úctě, jen v své otčině a mezi svými krajany nikoliv.“
58. A pro jejich nevěru neučinil tam mnoho zázraků.