Instagram
English
A A A A A
Lukáš 15:1-10
1. Přibližovali se k němu celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.
2. Farizeové a zákoníci však reptali: „Tento přijímá hříšníky a jí s nimi!“
3. I pověděl jim toto podobenství:
4. „Kdo z vás, maje sto ovec, ztratí-li jednu z nich, nenechá devětadevadesát na poušti a nejde za tou ztracenou, až ji nalezne?
5. A když ji nalezne, vloží ji s radostí na svá ramena.
6. Když přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim:,Radujte se se mnou, neboť jsem nalezl ovci, která se ztratila!'
7. Pravím vám: Tak bude větší radost v nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“
8. „Anebo má-li některá žena deset peněz a ztratí-li jeden peníz, copak nerozžehne svíci a nevymete svůj dům a nehledá pilně, až jej nalezne?
9. A když jej nalezne, svolá přítelkyně a sousedky a řekne:,Radujte se se mnou, neboť jsem nalezla peníz, který jsem ztratila!'
10. Pravím vám: Tak budou míti andělé Boží radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“