A A A A A
Bible za jeden rok
Září 8

1 Korintským 16:1-24
1. V příčině sbírky pro věřící učiňte i vy tak, jak jsem nařídil církvím galatským.
2. Každou neděli jedenkaždý z vás u sebe ukládej a schovávej, co bude moci, aby se neděly sbírky, až přijdu.
3. Když pak přijdu, pošlu s listy ty, které uznáte za hodny, aby donesli dar váš do Jerusalema.
4. Bude-li záhodno, abych také já šel, půjdou se mnou.
5. Přijdu pak k vám, až projdu Macedonii; Macedonii totiž (toliko) projdu,
6. u vás však as pobudu neb i přezimovat budu, abyste mne doprovodili, kamkoliv bych šel.
7. Nechci totiž nyní uzříti vás mimochodem, neboť doufám, že nějaký čas pobudu u vás, dopustí-li Pán.
8. Zůstanu pak v Efesu až do letnic,
9. neboť dveře se mi tu otevřely veliké a účinné, odpůrců pak jest mnoho.
10. Přijde-li Timoteus, hleďte, aby byl u vás beze strachu, neboť koná dílo Páně, jako já.
11. Nikdo tedy jím nepohrdej, nýbrž doprovoďte ho v pokoji, aby přišel ke mně, neboť jej očekávám s bratry.
12. Co však sa týká Apolla, velice jsem ho žádal, aby šel k vám s bratry; ale zhola nebylo vůle, aby šel nyní, přijde však, až bude míti čas příhodný.
13. Bděte, pevně stůjte ve víře, zmužile si počínejte a buďte silní;
14. všecko vaše (konání) děj se v lásce.
15. Napomínám však vás, bratři - znáte rodinu Štefánovu (a Fortunátovu a Achaikovu), že jest prvotinou Acháje a že se oddali ve službu věřících, -
16. abyste se i vy poddávali takovým (lidem) a každému, kdo spolupůsobí a se namáhá.
17. Raduji se z přítomnosti Štefánovy a Fortunátovy a Achaikovy, neboť nahradili nepřítomnost vaši.
18. Osvěžili ducha mého i vašeho. Uznejte tedy (lidi) takové.
19. Pozdravují vás církve asijské. Pozdravují vás v Pánu mnohokrát Akvila a Priscilla s církví v jejich domě (u nichž jsem i pohostinu).
20. Pozdravují vás všichni bratři. Pozdravte se vespolek políbením svatým.
21. Pozdravení rukou mojí, Pavlovou.
22. Nemiluje-li někdo Pána našeho Ježíše Krista, buď proklet. Maranatha,
23. Milost Pána našeho Ježíše Krista (budiž) s vámi.
24. Láska moje (jest) se všemi vámi v Kristu Ježíši. Amen.