A A A A A
Bible za jeden rok
Září 30

Efezským 2:1-22
1. Také vás, když jste byli mrtvi poklesky a hříchy svými,
2. v nichž jste druhdy žili podle ducha světa tohoto, podle knížete mocnosti ovzdušní, duchů to, kteří působí nyní v neposlušnících,
3. mezi nimiž také my všichni někdy jsme obcovali v žádostech těla svého, činíce vůli těla i myšlenek, a byli jsme od přirozenosti předmětem hněvu, jako i ostatní, -
4. Bůh však bohat jsa v milosrdentství, pro velikou lásku svou, kterou nás miloval,
5. i když jsme byli mrtvi přestupky svými, spolu obživil nás v Kristu, (milostí totiž jste spaseni)
6. a spolu (s ním) vzkřísil a posadil (nás) na nebesích v Kristu Ježíši,
7. aby ukázal v časích budoucích přenesmírné bohatství milosti své v dobrotivosti k nám v Kristu Ježíši.
8. Milostí totiž spaseni jste skrze víru, (a to nikoli ze sebe; Boží jest to dar),
9. nikoli ze skutků, aby nikdo se nechlubil.
10. Jeho jsme dílem, byvše stvořeni v Kristu Ježíži ke skutkům dobrým, které Bůh byl připravil, abychom v nich žili.
11. Proto pamatujte, že někdy vy, pohané podle těla, zvaní neobřízkou od těch, kteří se nazývají obřízkou na těle rukama učiněnou,
12. že jste byli onoho času bez Krista, oddáleni od občanství israelského a cizí od úmluv zaslíbení, jsouce bez naděje a bez Boha na tom světě;
13. nyní však vy, kteří jste někdy byli daleko, v Kristu Ježíši jste se sblížili v krvi Kristově.
14. Neboť on jest pokojem naším, jenž z dvou učinil jedno, a to tím, že zbořil stěnu ohrady, která byla mezi nimi, (zdroj to) nepřátelství,
15. zrušiv na svém těle zákon předpisů (záležející) v ustanoveních, aby v sobě samém vzdělal dva v jednoho člověka nového zjednávaje pokoj (mezi nimi),
16. a aby oboje v těle jednom smířil s Bohem skrze kříž, usmrtiv nepřátelství na sobě samém.
17. A přišed zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i pokoj těm, kteří byli blízko;
18. neboť skrze něho my obojí v jednom Duchu máme přístup k Otci.
19. Nuže tedy nejste již cizinci a přistěhovalci, nýbrž jste spoluobčané věřících a domácí Boží,
20. jsouce vzděláni na základě apoštolů a proroků, an (nejhlubším) kamenem úhelním jest sám Kristus Ježíš,
21. v němž veškerá stavba se spojuje a roste v chrám svatý v Pánu,
22. v němž i vy se spoluvzděláváte v příbytek Boží v Duchu.