A A A A A
Bible za jeden rok
Září 29

Efezským 1:1-23
1. Pavel, apoštol Ježíše Krista z vůle Boží, všem věřícím v Efesu a věrným v Kristu Ježíši:
2. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.
3. Veleben budiž Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, který nás požehnal v Kristu všelikým požehnáním duchovním v nebesích,
4. ježto si nás v něm vyvolil před ustanovením světa, abychom byli před ním svati a neposkvrněni, v lásce
5. nás předurčiv ku přijetí za syny své skrze Ježíše Krista podle zalíbení vůle své,
6. aby se velebila sláva milosti jeho, kterou nás omilostnil v milém Synu svém;
7. v něm (zajisté) máme vykoupení skrze krev jeho, odpuštění hříchů podle přebohaté milosti jeho,
8. kterou na nás vylil hojně s veškerou moudrostí a opatrností,
9. tím že tajemství vůle své nám oznámil podle svého zalíbení, které si byl uložil sám u sebe
10. vzhledem ku zřízení plnosti časů, aby (totiž) všecko (pod jednou hlavou) opět spojil v Kristu, co jest na nebi i co jest na zemi.
11. V něm také stali jsme se dědici byvše (k tomu) předurčeni podle ustanovení toho, jenž všecko působí podle úradku vůle své,
12. (a to k tomu konci) abychom byli ku chvále velebnosti jeho; my (totiž), kteří jsme prve měli naději v Kristu;
13. v něm (však) i vy uslyševše slovo pravdy, evangelium o své spáse, v něm i vy uvěřivše, byli jste poznamenáni zaslíbeným Duchem svatým,
14. který jest závdavkem našeho dědictví, na vykoupení vlastnictví ke slávě velebnosti jeho.
15. Proto i já uslyšev o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem věřícím,
16. nepřestávám za vás děkovati, vzpomínaje na vás ve svých modlitbách,
17. aby Bůh Pána našeho Ježíše Krista, Otec slávy, dal vám ducha moudrosti a zjevení v poznání jeho,
18. osvícení očí mysli vaší, abyste věděli, která jest naděje povolání jeho, jak bohatá sláva dědictví jeho mezi věřícími
19. a jak přenesmírně veliká jest moc jeho pro nás, (jakožto) věřící, podle působivosti moci síly jeho,
20. kterou způsobil v Kristu vzkřísiv ho z mrtvých a posadiv na pravici své v nebesích
21. vysoko nade všecko knížectvo, nade vší mocnost i sílu, nade všecko panstvo a nad každé jméno, které se jmenuje nejen ve věku tomto, nýbrž i budoucím.
22. A všecko poddal pod nohy jeho, a (právě) jeho dal za hlavu nade všecko církvi,
23. která jest tělem jeho, plností toho, jenž všecko ve všem naplňuje.