A A A A A
Bible za jeden rok
Září 28

Galatským 6:1-18
1. Bratři, jestliže by někdo v přenáhlení byl i stržen k nějakému poklesku, vy, kteří jste duchovní, napravujte takového v duchu mírnosti, hledě (každý) sám na sebe, abys také ty nebyl pokoušen.
2. Neste břemena jeden druhého a tak naplníte zákon Kristův;
3. neboť domnívá-li se někdo, že jest něčím (velikým) nejsa ničím, sám sebe klame.
4. Každý však zkoumej dílo svoje, a tu bude míti chloubu toliko s ohledem na sebe, a nikoli s ohledem na jiného;
5. neboť každý své břímě ponese.
6. Kdo jest vyučován ve slově (Božím), sdílej se s učitelem (svým) vším statkem.
7. Nemylte se. Bůh nenechá se posmívati,
8. neboť co kdo bude síti, to bude i žíti. Kdo totiž rozsévá na svém těle, z těla také bude žnouti záhubu; kdo však rozsévá na duchu, z ducha bude žnouti život věčný.
9. Dobré pak čiňme bez ustání, neboť časem svým budeme žnouti, neochabneme-li.
10. Nuže, pokud máme čas, čiňme dobré vůči všem, zvláště vůči domácím víry.
11. Vizte, jak velikými písmeny vám píši svojí rukou.
12. Všichni kteří se chtějí zalíbiti v těle, nutí vás, abyste se obřezali, jenom aby nebyli pronásledováni pro kříž Kristův.
13. Vždyť ani ti, kteří se obřezají, nezachovávají zákona, nýbrž chtějí, abyste vy se obřezali, by se honosili vaším tělem.
14. Ode mne však daleko budiž, abych se honosil leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista, skrze něhož svět ukřižován jest mně a já světu.
15. Neboť v Kristu Ježíši neplatí nic ani obřízka ani neobřízka, nýbrž nové stvoření.
16. A nade všemi, kteří podle pravidla toho budou žíti, budiž pokoj a milosrdenství, též nad israelity Božími.
17. Budoucně nikdo nečiň mi obtíže, neboť já nosím jizvy Pána Ježíše na svém těle.
18. Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s vámi. Amen.