A A A A A
Bible za jeden rok
Září 27

Galatským 5:1-26
1. Stůjte pevně tedy a nepoddávejte se opět pode jho služebnosti.
2. Hle já Pavel pravím vám: Budete-li se obřezávati, Kristus vám nic neprospěje.
3. A opět osvědčuji každému člověku, který se obřezává, že jest povinen naplniti celý zákon.
4. Odloučeni jste od Krista, kteří hledáte ospravedlnění v zákoně; vypadli jste z milosti.
5. Neboť my skrze Ducha z víry očekáváme naději spravedlnosti.
6. V Kristu Ježíši totiž ani obřízka nic neplatí ani neobřízka, nýbrž víra, která skrze lásku působí.
7. Běželi jste dobře. Kdo vám překazil, abyste pravdy neposlouchali?
8. Ten návod není z toho, jenž vás povolal.
9. Málo kvasu všecko těsto nakvasí.
10. Já důvěřuji ve vás v Pánu, že nebudete smýšleti nic jiného; ale kdo vás mate, ponese svůj soud, ať to jest kdokoli.
11. Co však mne se týká, bratři, káži-li ještě obřízku, proč jsem posud pronásledován? Tu přestalo pohoršení kříže.
12. O, by se i odřezali ti, kteří vás pobuřují.
13. Vy zajisté, bratři, byli jste povoláni ke svobodě; jenom nezneužívejte svobody ku podnětu tělu, nýbrž posluhujte si vespolek skrze lásku (Ducha).
14. Neboť všechen zákon se naplňuje jedním přikázáním, tím (totiž): „Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.“
15. Jestliže vespolek se koušete a žerete, hleďte, abyste navzájem se nestrávili.
16. Pravím však: Podle ducha žijte, a žádostí těla nevykonáte.
17. Neboť tělo žádá proti duchu, duch pak proti tělu; ti totiž jsou proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli.
18. Jste-li však vedeni duchem, nejste pod zákonem.
19. Zjevny pak jsou skutky těla; jsou to smilství, nečistota, (nestydatost), chlípnost,
20. modloslužba, čarodějství, nepřátelství, sváry, řevnivosti, zlosti, osobivosti, různice, roztržky,
21. závist, vraždy, opilství, obžerství a věci jim podobné; o těch vám předpovídám, jakož jsem byl již předpověděl, že kdo takové věci dělají, království Božího nedojdou.
22. Plodem ducha však jest láska, radost, pokoj, (trpělivost), přívětivost, dobrotivost, shovívavost,
23. (tichost), důvěra, mírnost, zdrželivost, (čistota). Proti takovým věcem zákon není.
24. Ti však, kteří jsou Kristovi, ukřižovali tělo své i s vášněmi a žádostmi.
25. Žijeme-li tedy duchem, ducha také následujme.
26. Nebuďme marné chvály žádostiví, vespolek se popouzejíce a jedni druhým závidíce.