Instagram
English
A A A A A
Bible za jeden rok
Září 26

Galatským 4:1-31
1. Pravím pak: Pokud dědic jest nedospělý, nic se neliší od služebníka, ač jest pánem všeho,
2. nýbrž jest pod poručníky a správci až do času ustanoveného napřed od otce.
3. Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme podrobeni pod prvopočátky světa.
4. Když však přišla plnost času, Bůh vyslal Syna svého, učiněného z ženy, podřízeného zákonu,
5. aby vykoupil ty, kteří byli pod zákonem, abychom obdrželi přijetí za syny.
6. A poněvadž jste syny, Bůh poslal Ducha Syna svého v srdce naše, jenž volá: Abba, Otče!
7. Proto nejsi již služebníkem, nýbrž synem; jestli však synem, (tedy) i dědicem skrze Boha.
8. Avšak tehda, neznajíce Boha, sloužili jste bohům, kteří po své přirozenosti (bohy) nejsou,
9. nyní však, když jste Boha poznali, ano i poznáni a uznáni byli od Boha, kterak se zase obracíte k slabým a nuzným prvopočátkům a chcete opět znova jim sloužiti?
10. Šetříte dní a měsíců i dob svátečních a roků.
11. Bojím se o vás, abych snad nebyl pracoval u vás nadarmo.
12. Buďte, jako (jsem) já, neboť i (já jsem byl) jako (jste byli) vy, bratři, prosím vás. V ničem jste mi neublížili;
13. víte však, že po prvé jsem vám kázal evangelium ve mdlobě těla,
14. a nepohrdli jste ani neopovrhli pokušením, které bylo pro vás na mém těle, nýbrž přijali jste mě jako anděla Božího, jako Krista Ježíše.
15. Kde jest tedy blahoslavenství vaše? Neboť svědectví vám dávám, že kdyby bylo možno, oči byste si byli vyloupali a mně dali.
16. Nuže, stal jsem se vaším nepřítelem mluvě vám pravdu?
17. (Oni) horlí o vás nedobře, (ale) vyloučit vás chtějí, abyste horlili o ně.
18. Dobré jest však, aby se horlilo (o člověka) v dobrém vždycky, a nikoli jen, když jsem přítomen u vás,
19. dítky moje, s nimiž jsem opět v bolestech porodních, až by Kristus utvářil se ve vás.
20. Chtěl bych býti nyní u vás a změniti svůj hlas, neboť jsem v rozpacích o vás.
21. Povězte mi vy, kteří chcete býti pod zákonem, neslyšíte zákona?
22. Vždyť jest psáno: Abraham měl dva syny, jednoho z nevolnice a jednoho ze svobodnice.
23. Ale ten, který byl z nevolnice, narodil se podle těla, ten pak, který byl ze svobodnice, skrze zaslíbení (se narodil).
24. To jest předobrazné. Jsou to totiž (předobrazeny) dva zákony, jeden (daný) na hoře Sinaj, který plodil ke služebnosti, to jest Agar;
25. Sinaj totiž jest hora v Arabii, ale srovnává se s nynějším Jerusalemem, neboť (také on) slouží s dítkami svými.
26. Hoření však Jerusalem jest svoboden; to jest naše matka,
27. neboť jest psáno: „Rozvesel se, neplodná, která nerodíš; zajásej a zaplesej, která neznáš bolestí porodních; neboť mnoho dítek bude míti ta, která jest opuštěna, více nežli ta, která má muže.
28. My však, bratři, jsme podle Isáka dítkami zaslíbení.“
29. Ale jako tehda ten, který se narodil podle těla, pronásledoval toho, který byl podle ducha, tak i nyní.
30. Avšak co dí Písmo? „Vyvrz nevolnici i syna jejího, neboť nebude děditi syn nevolnice se synem svobodnice.“
31. Proto, bratři, nejsme dítkami nevolnice, nýbrž svobodnice; k té svobodě osvobodil nás Kristus.