A A A A A
Bible za jeden rok
Září 25

Galatským 3:1-29
1. Nesmyslní Galaté, kdo vás očaroval, abyste neposlouchali pravdy, ježto přece vám před očima Ježíš Kristus byl vylíčen jako ukřižovaný mezi vámi?
2. To jenom chci od vás zvěděti: Ze skutku-li zákona jste obdrželi Ducha, či-li z poslechnutí víry?
3. Tak nesmyslní jste, že počavše s Duchem, dokonáváte nyní s tělem?
4. Tolik jste trpěli nadarmo? Ač-li vskutku nadarmo.
5. Ten tedy, jenž vám uděluje Ducha a působí zázraky mezi vámi, (činí to) ze skutků zákona, čili z poslechnutí víry?
6. Jakož (psáno jest) „Abraham uvěřil Bohu, a bylo mu to počteno ke spravedlnosti.“
7. Nuže, poznávejte, že ti, kteří jsou z víry, to jsou synové Abrahamovi.
8. Předvídajíc pak Písmo, že Bůh ospravedlňuje národy z víry, předpovědělo Abrahamovi: „Požehnáni budou v tobě všichni národové.“
9. Budou tedy požehnáni s věrným Abrahamem ti, kteří jsou z víry.
10. Všichni zajisté, kteří jsou ze skutků zákona, jsou pod zlořečenstvím, neboť jest psáno: „Zlořečen (jest) každý, kdo nesetrvá ve všem, co jest psáno v knize zákona, aby to činil.“
11. Že však v zákoně nikdo nebývá ospravedlněn před Bohem, jest zjevno, neboť „Spravedlivý živ bude z víry.“
12. Zákon však není z víry, nýbrž „kdo je vykoná, živ bude v nich.“
13. Kristus nás vykoupil ze zlořečenství zákona, stav se pro nás zlořečenstvím, (neboť jest psáno, Zlořečen jest každý, kdo visí na dřevě),
14. aby požehnání Abrahamovo dostalo se k pohanům v Kristu Ježíši, (a) abychom zaslíbeného Ducha obdrželi věrou.
15. Bratři, po lidsku pravím: Nikdo přece neruší (ani) lidského pořízení právoplatného, ani (k němu) nepřidává.
16. Abrahamovi však byla řečena zaslíbení „a potomstvu jeho.“ Nepraví: „A potomkům“ jako o mnohých, nýbrž jako o jednom: „A potomstvu tvému“: tím jest Kristus.
17. Pravím (tím) toto: Ustanovení učiněného dříve od Boha neruší zákon daný po čtyřech stech třiceti letech, tak aby zmařil to zaslíbení.
18. Neboť je-li dědictví ze zákona, není již ze zaslíbení: Abrahamovi však Bůh je daroval zaslíbením.
19. K čemu tedy zákon? Pro přestupy byl přidán, dokavad by nepřišlo potomstvo, jemuž zaslíbení bylo učiněno, byv zřízen skrze anděly v ruce prostředníka.
20. Prostředník totiž není jednoho, Bůh však jest jeden.
21. Jest tedy snad zákon proti zaslíbením Božím? Nikoliv. Ano, kdyby zákon byl dán jako takový, který by mohl obživiti, spravedlnost byla by skutečně ze zákona.
22. Avšak Písmo uzavřelo všecko pod hřích, aby zaslíbení dalo se z víry v Ježíše Krista těm, kteří věří.
23. Prve však, nežli přišla víra, pod zákonem jsouce uzavírání, byli jsme střeženi k té víře, která měla býti zjevena.
24. A tak stal se zákon naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry.
25. Když však přišla víra, nejsme již pod vychovatelem.
26. Všichni zajisté syny Božími jste věrou v Kristu Ježíši.
27. Neboť všichni, kteří jste byli v Kristu pokřtěni, Krista jste oblékli.
28. Tu není žida ani pohana, není otroka ani svobodníka, není muže ani ženy, neboť všichni jste jeden v Kristu Ježíši.
29. Jste-li však Kristovi, jste potomstvem Abrahamovým, dědici podle zaslíbení.