A A A A A
Error:
BookNum: 48 Chapter: 1 VerseStart: 23 VerseShouldHave: 22
Bible za jeden rok
Září 23

Galatským 1:1-24
1. Pavel apoštol (poslaný) nikoliv od lidí, ani skrze člověka, nýbrž skrze Ježíše Krista a Boha Otce, jenž ho vzkřísil z mrtvých,
2. a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím galatským:
3. Milost vám a pokoj od Boha Otce a (od) Pána našeho Ježíše Krista,
4. kterýž vydal sebe sama za hříchy naše, aby nás vysvobodil z nynějšího věku nešlechetného, podle vůle Boha a Otce našeho,
5. jemuž sláva (buď) na věky věků.
6. Divím se, že tak rychle se uchylujete od toho, jenž vás povolal v milosti Kristově, k „evangeliu jinému“,
7. jež není jiným, leč že jsou někteří, kteří vás matou a chtějí převrátiti evangelium Kristovo.
8. Avšak i kdybychom my neb anděl s nebe kázal vám proti tomu, co jsme vám kázali, buď proklet.
9. Jak jsme dříve pověděli, i nyní opět pravím: Káže-li vám někdo proti tomu, co jste přijali, buď proklet.
10. Neboť zdaliž se snažím nyní získati lidi, čili Boha? Aneb-li hledám líbiti se lidem? Kdybych ještě se zaliboval lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.
11. Oznamuji vám, bratři, že evangelium ode mne hlásané není podle člověka,
12. neboť jsem ho ani nepřijal ani se mu nenaučil od člověka, nýbrž zjevením Ježíše Krista.
13. Vždyť přece jste slyšeli o někdejším životě mém v židovství, že jsem nad míru pronásledoval církev Boží a ji hubil,
14. a že jsem prospíval v židovství nad mnohé vrstevníky (své) ve svém národě, jsa úsilnéjším horlitelem pro podání od svých otců přijatá.
15. Když však se zalíbilo tomu, jenž mě oddělil ze života matky mé a povolal svou milostí,
16. zjeviti ve mně Syna svého, abych ho hlásal mezi pohany, neobrátil jsem se hned k tělu a krvi,
17. ani jsem nešel do Jerusalema k těm, kteří byli přede mnou apoštoly, nýbrž odešel jsem do Arabie a opět jsem se vrátil do Damašku.
18. Potom po třech letech přišel jsem do Jerusalema, abych uzřel a poznal Petra, a pobyl jsem u něho patnáct dní;
19. jiného však z apoštolů jsem neviděl, leč Jakuba, bratra Páně.
20. A co vám píši - hle, před Bohem to pravím, že nelžu.
21. Potom jsem přišel do krajin syrských a cilicijských.
22. Zůstal jsem však osobně neznám církvím judským, které jsou v Kristu, toliko slýchali: Ten, jenž nás někdy pronásledoval, nyní káže tu víru, kterou někdy hubil; i velebili na mně Boha.