Instagram
English
A A A A A
2 Korintským 13:1-13
1. To jest po třetí, že přicházím k vám; „v ústech dvou neb tří svědků stane pevně každé slovo.“
2. Předpověděl jsem a předpovídám, jako bych byl přítomen po druhé, ač nyní ještě jsem nepřítomen, těm, kteří prve zhřešili, i všem ostatním, že přijdu-li opět, šetřiti nebudu.
3. Žádáte si snad zkusiti Krista ve mně mluvícího, kterýž není sláb proti vám, nýbrž mocný mezi vámi?“
4. Vždyť on byl sice ukřižován ze slabosti, ale žije z moci Boží; vždyť i my jsme slabí v něm, ale budeme žíti s ním z moci Boží proti vám.
5. Sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře; sami sebe zkoumejte! Či nepoznáváte sami sebe, že Kristus Ježíš jest ve vás? Leč snad jste neosvědčeni.
6. Doufám však, že poznáte, že my nejsme neosvědčeni.
7. Ale modlíme se k Bohu, abyste nečinili nic zlého; nikoli (za to se modlíme), abychom my se ukázali osvědčenými, nýbrž abyste vy činili dobré, my pak abychom byli jako neosvědčeni.
8. Neboť nemůžeme nic proti pravdě, nýbrž pro pravdu.
9. Radujeme se zajisté, když my jsme slabí, vy pak jste mocni; za to také sa modlíme, za vaše zdokonalení.
10. Proto píši toto jsa nepřítomen, abych, až budu přítomen, nemusil si počínati příkře podle moci, kterou mi dal Pán, abych vzdělával, a nikoli, abych kazil.
11. Konečně, bratři, radujte se, zdokonalujte se, povzbuzujte se smýšleje jednostejně, žijte v pokoji, a Bůh pokoje a lásky bude s vámi.
12. Pozdravte se vespolek políbením svatým. Pozdravují vás všichni věřící.
13. Milost Pána našeho Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého budiž se všemi vámi. Amen.