A A A A A
Bible za jeden rok
Září 19

2 Korintským 11:1-15
1. Kéž snesete ode mne trochu nemoudrosti mé, ano sneste to ode mne.
2. Neboť já horlím o vás horlivostí Boží; vždyť jsem vás zasnoubil muži jednomu, Kristu, abych mu váš představil jako pannu čistou.
3. Bojím se však, aby snad, jako had svedl Evu svojí lstivostí, nebyla porušena mysl vaše (a neodpadla) od prostoty (směřující) ke Kristu.
4. Neboť jestli ten, kdo přichází, hlásá jiného Ježíše, kterého jsme nehlásali, aneb přijímáte-li jiného ducha, kterého jste nepřijali, aneb jiné evangelium, kterého jste neobdrželi, (to) jste to pěkně snášeli.
5. Neboť myslím, že jsem nezůstal v ničem za těmi nadapoštoly;
6. a jsem-li nevycvičen v řeči, přece ne v poznání, nýbrž v každé příčině stali jsme se vám zjevni ve všech věcech.
7. Aneb-li jsem se dopustil hříchu sám se pokořuje, abyste vy byli povýšeni, že totiž zadarmo jsem vám kázal evangelium Boží?
8. Jiné obce církevní jsem oloupil, přijav (od nich) plat, abych vám sloužil,
9. a když jsa u vás upadl jsem v nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž; neboť čeho se mi nedostávalo, doplnili bratři, kteří přišli z Macedonie, a v každé příčině jsem se chránil, abych vám nebyl obtížný, a (i dále) chránit se budu.
10. (Tak jistě jako) jest ve mně pravda Kristova, tato chlouba nepřekazí se pro mne v krajinách achajských.
11. Proč? Že vás nemiluji? Bůh to ví.
12. Ale co činím, to také činiti budu, abych odňal podnět těm, kteří chtějí (míti) podnět, aby v tom, čím se chlubí, byli shledáni jako my.
13. Neboť lidé takoví jsou apoštolé nepraví, pracovníci lstiví, přepodobujíce se v apoštoly Kristovy.
14. A není divu; neboť i satan se přepodobuje v anděla světla.
15. Není to tedy nic zvláštního, jestli také služebníci jeho se přepodobují, jako (by byli) služebníky spravedlnosti; jejich konec bude podle skutků jejich.