A A A A A
Bible za jeden rok
Září 13

2 Korintským 5:1-21
1. Vždyť víme, že sbourá-li se pozemský náš příbytek stánkový, máme budovu u Boha, příbytek nikoli rukama udělaný, věčný, v nebesích.
2. Neboť v tomto (stánku) vzdycháme toužíce svrchu se přiodíti obydlím svým, které jest s nebe,
3. ačli budeme shledáni oděni, nikoli nazí.
4. Sténáme totiž my, kteří jsme v tom stánku, jsouce sklíčeni, poněvadž si nepřejeme svléknouti se, nýbrž svrchu se přiobléci, aby život pohltil to, co jest smrtelné.
5. Ten pak, jenž nás k tomu připravil, jest Bůh, který vám dal závdavek Ducha.
6. Jsouce tedy stále plni důvěry a vědouce, že pokud jsme doma v těle, dlíme v cizině od Pána -
7. žijeme totiž ve víře, nikoli v patření, -
8. jsouce pak plni důvěry, chceme raději býti v cizině od těla a dlíti doma u Pána.
9. Proto také usilujme, abychom se mu líbili, ať jsme v těle, ať kromě těla.
10. Neboť my všichni musíme se ukázati před (soudnou) stolicí Kristovou, aby každý obdržel to, co vykonal tělem, podle toho, co vykonal, buď dobré neb zlé.
11. Znajíce tedy bázeň Páně, přesvědčujeme (o tom) lidi, Bohu však jsme zjevni, a doufám, že také vašemu svědomí jsme zjevni.
12. Nechválíme vám zase sebe samých, nýbrž dáváme vám podnět honositi se námi, abyste (ho) měli proti těm, kteří se honosí vnějškem a ne srdcem.
13. Vždyť buď že jsme byli bez smyslu, pro Boha (se to stalo), aneb že jsme při smysle, pro vás (jsme takovými).
14. Neboť láska Kristova nás pudí, ježto jsme usoudili toto: Jeden zemřel za všecky, všichni tedy zemřeli;
15. a za všecky zemřel (Kristus), aby ti, kteří jsou živi, nežili již sobě, nýbrž tomu, jenž za ně umřel a z mrtvých vstal.
16. Proto my od nynějška neznáme podle těla nikoho; ačkoli jsme znali podle těla Krista, přece nyní již neznáme ho tak.
17. Je-li tedy někdo v Kristu, jest novým stvořením, staré věci pominuly; hle všecko se obnovilo.
18. Ale to všecko přichází od Boha, který nás smířil s sebou skrze Krista a dal nám službu toho smíru,
19. neboť Bůh to byl, který skrze Krista svět s sebou smířil nepřičítaje jim přestupků jejich a vloživ v nás slovo smíru.
20. Na místě Kristově tedy konáme poslání, jakoby Bůh skrze nás napomínal; prosíme na místě Kristově: Smiřte se s Bohem.
21. Toho, jenž hříchu nepoznal, učinil pro nás hříchem, abychom my stali se v něm spravedlností Boží.